შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2016-10-30 ლანჩხუთის #60 მაჟორიტარული ოლქის #3 უბანზე შედგა შემაჯამებელი ოქმი რომლის თანახმადაც უბანზე მოსულ ამომრჩეველთა რაოდენობა იყო 370, უბანზე გადაცემული ბიულეტენების რაოდენობა 400 ხოლო მიცემული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენბა 222. 148 ბიულეტენი არის დაკარგული. აღნიშნულ დარღვევაზე საოლქო საარჩევნო კომისიას წარედგინა საჩივარი და მოთხოვნილი იქნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა და კომისიის ყველა წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენება.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე