ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-02 გურჯაანის მეორე საარჩევნო უბანზე შედგენილი პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, კერძოდ ბათილი ბიულეტენებისა და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების ჯამი ორით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. რეგისტრატორის ახსნა განმარტებით, ზედმეტად გასცა ოთხი ბიულეტენი, შესაბამისად თუ ახსნა განმარტებას გავითვალისწინებთ, ყუთიდან უნდა ამოსულიყო 4 ზედმეტი ბიულეტენი, თუმცა არის მხოლოდ 2.


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე