1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 14
1

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-01 ბაღდათის მე-2 საარჩევნო უბანზე, საკონტროლო ფურცელზე ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფაში მითითებულია პირადი ნომერი და პირიქით. ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: წალკა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 წალკის 33-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ არ ჩაატარა წილისყრის პროცედურა კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობაზე დაყენებული საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 მარნეულის 52-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ არ ჩაატარა წილისყრის პროცედურა  წევრებს შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. სარჩელი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბოლნისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ბოლნისის 36-ე საარჩევნო უბანზე წილის ყრის პროცედურების ჩატარების დროს კომისიის წევრებმდა თვითნებურად გაცვალეს ის ფუნქციები რაც დაეკისრათ წილისყრის დროს. ორგანიზაციის საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე.  ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ნინოწმინდის მე-9 საარჩევნო უბანზე, 7:30 წუთზე წილის ყრის პროცედურები ჩატარდა დარღვევით, კომისიის წევრებმა თვითნებურად გაცვალეს ფუნქცია მოვალეობების ფურცლები. აღნიშნულთან დაკავშირებით წილისყრა განმეორებით არ ჩატარებულა. საჩივრის რეგისრტაციაზე მიიღებულია უარი. ...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 ვანის 30-ე საარჩევნო უბანზე, 07:50 საათზე , კომისიის თავმჯდომარემ არ შეავსო საკონტროლო ფურცელი სათანადოდ, კერძოდ,  არ მიუთითა პირველი ამომრჩევლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმის დარღვევას და საჭიროების შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას, კერძოდ, თავმჯდომარისთვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრებას. ...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

 ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-14უბანზე გადასატან ყუთში არსებული საკონტროლო ფურცელი არ ემთხვევა ძირითადი ყუთის და საუბნო კომისიის თავმჯდომარესთან შენახულ საკონტროლო ფურცლების ნიმუშებს.

...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01
წყალტუბოს 58-ე საარჩევნო ოლქის 64-ე საარჩევნო უბანზე გადასატან საარჩევნო ყუთში მოთავსებული საკონტროლო ფურცელი არ იყო საუბნო საარჩევნო კომისიაში შედარების მიზნით შენახული საკონტროლო ფურცლის იდენტური, რაც წარმოადგენს კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას და ითვალისწინებს გადასატანი საარჩევნო ყუთის შედეგების ბათილობას.


...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის მე-18 უბანზე ყუთების გახსნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საკონტროლო ფურცელი არასათანადოდ იყო შევსებული, კერძოდ მის არცერთ ეგზემპლარს არ ჰქონდა დასმული ბეჭედი.

...

საკონტროლო ფურცლის არასწორად შევსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქში 64-ე საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელში შეიტანეს იმ ამომრჩევლის მონაცემები, რომელიც რეგისტრირებული იყო სხვა უბანზე.

...

წილისყრის შედეგების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე

2020-10-31

ნაძალადევის მე-9 საარჩევნო ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე წევრებმა წილისყრის ჩატარებისა და ფუნქციების განაწილების შემდეგ თვითნებურად გაცვალეს წილისყრით მინიჭებული ფუნქციები.

...

წილისყრის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

ნაძალადევის მე-9 საარჩევნო ოლქის მე-12საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების წილისყრა ჩატარდა დარღვევით, კერძოდ კომისიის წევრმა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან" განაცხადა, რომ მას შეხვდა გადასატანი ყუთის თანხმლები პირის ფუნქცია, მაგრამ მისი ფურცელი იყო ცარიელი და მას ეს ფუნქცია წილისყრი...

დაუმოწმებელი წილისყრის ფურცლები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქის #24 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ წილისყრის ფურცლები არ დაამოწმა საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდით. საოლქო საარჩევნო კომისიამ საუბნო კომისიას წილისყრის ხელახლა ჩატარება დაავალა, თუმცა საარჩევნო უბანი მითითებას არ ასრულებდა.

...

დარღვევა წილისყრის პროცედურაში

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #90 საარჩევნო უბანზე წილისყრის პროცედურები ჩატარდა დარღვევით კერძოდ, კომისიის წევრებმა თვითნებურად გაცვალეს ფურცლები, სადაც მითითებული იყო...