გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 4
1

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 კომისიის წევრებმა დილის 09:10 წუთისთვის შემაჯამებელ ოქმს წინასწარ მოაწერეს ხელი დროის მოგების მიზნით. აღნიშნული ოქმი საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ დალუქა და ოლქში წაიღო. აღნიშნული საკითხზე კომისიის მდივანმა ახნსა-განმარტება დაწერა, რომელსაც ხელი კომისიის წყველა წევრმა მოაწერა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 23:00 წუთზე 32 საარჩევნო უბნიდან შემოსულ შემაჯამებელ ოქმში მითითებულია მისი შედგენის თარიღი და დრო ხოლო მის ქსეროასლებში არა....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 რეგისტრატორს ეკატერინე შერეშაშვილს გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის რაოდენობის მიხედვით უნდა მიეცა 43 ბიულეტენი, შეეშალა და 50 ბიულეტენს მოაწერა ხელი და აძლევდა გადასატანი ყუთის გამყოლ პირს. აღნიშნულ ფაქტზე კომისიის თავმჯდომარემ მოახდინა რეაგირება და 7 ბიულეტენს ჩამოაჭრა ყური და დააწერა გაფუჭებულია, ასევე რეგისტრატორს დააწერინეს ახსნა-განმარტების აქტი. ...