გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 2
1

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო შევსება/წარმოება

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 რეგისტრატორმა გადამოწმებისას აღმოაჩინა, რომ სამაგიდო სიაში ერთი ამომრჩევლის გასვწრივ აკლდა მისი ხელმოწერა. სამართლიანი არჩევნების უბნის დამკვირვებლის მითითების შემდეგ, რეგისტრატორმა აღნიშნულზე შეადგინა ახსნა-განმარტების აქტი. ...

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-28 13:55 წუთზე, ამომრჩეველმა სამაგიდო სიაში დააფიქსირა 8 თვის წინ გარდაცვლილი შვილის მონაცემები. სამართლიანი არჩევნების უბნის დამკვირვებელმა შესაბამისი შენიშვნა გააკეთა ჩანაწერთა წიგნში. ...