1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 9
1

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბანზე შედგენილ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი გადაწორებული ციფრი, თუმცა არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი საოლქოს მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 თერჯოლის 31-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ ხმის დათვლის შემდეგ არ დალუქა ჩანაწერთა წიგნი, როგორც ამას ითვალისწინებს კანონი და დაულუქავად წარმოადგინა ოლქში. საოლქომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი დამდგარიყო თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 თერჯოლის მე-21 ოლქის მე-19 უბნიდან საოლქო კომისიაში შემოვიდა შემაჯამებელი ოქმები რომლებშიც  ბიულეტენების რაოდენობა საგრძნობლად განსხვავდებოდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობისგან. (19-ით განსხვავდება მაჟორიტარული და პროპორციული 54 ხმით) ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 მე-20 საარჩევნო უბნის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 3-ით აღემატებოდა ყველა სახის სიაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

49-ე თერჯოლისსაარჩევნო ოლქის 1-ლი საარჩევნო უბანზე, გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა არ დაემთხვა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას, კერძოდ, პროპორციული სიით გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა იყო 27. ხოლო ხელმოწერის რაოდენობა იყო 26.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31 თერჯოლის 49-ე საარჩევნო ოლქის 30-ე აარჩევნო უბანთან კოორდინატორები ამომრჩევლებს აღრიცხავენ
...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31 თერჯოლის 49-ე საარჩევნო ოლქის მე-საარჩევნო უბანზე „ქართული ოცნების" წარმომადგენელმა მძღოლს მისცა მითითება, ავტომობილით მოეყვანა ამომრჩევლები რადგან უბანთან ამომრჩეველთა რიგი შემცირდა.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31

თერჯოლის 49-ე საარჩევნო ოლქის 1-ლ საარჩევნო უბანთან კოორდინატორები ამომრჩევლებს აღრიცხავენ.

...