გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 6
1

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქში #23 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა არასათანადო გრაფაში მოაწერა ხელი....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #14 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს არასათანადო გრაფაში მოაწერინა ხელი....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2017-10-21 #59 საარჩევნო ოლქის #58 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს გრაფაში სხვა მოაწერინა ხელი....

ბიულეტენების არასწორად გაცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს ორი ერთი და იმავე სახის ბიულეტენი გადასცეს; ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #60 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა დიდი რაოდენობით ბიულეტენები წინასწარ დაამოწმა ხელმოწერით და ბეჭდით;...

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე, საკონტროლო ფურცლების არასათანადოდ შევსება

2017-10-21 #59 ქუთაისის საოლქო კომისიის #64 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთ საკონტროლო ფურცელზე მითითებული არ არის მისი შევსების დრო; ინციდენტის დაფიქსირების შემდეგ გახსნეს ძირითადი საარჩევნო ყუთი, ამოიღეს საკონტროლო ფურცელი, შეავსეს და ყუთში თავიდან მოათავსეს....