1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 20
1

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 ქუთაისის 118-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქრსირდა 29 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების. საოლქოში დარეგისტრირებული საჩივარი არ ყოფილა განხილული.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 ქუთაისის 76-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულია ბიულეტენების ოთხით მეტობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. თუმცა ორგანიზაციის საჩივარი არ ყოფილა დაკამყოფილებული საოლქოს მიერ. საოლქოში მეორე დღეს ხდება მონაცემების გადასწორება.   ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-21
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 ქუთაისის 56-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი არ ჯდება. ბიულეტენების რაოდენობა 44-ით  მეტია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე და კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე  არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. საოლქოს მიერ შედგენილია განკარგულება...

დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ქუთაისის 124-ე საარჩვნო უბანზე საუბნო საარჩევნოკომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის მდივანმა ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს არ მიაწოდეს გადასატანი საარჩვნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა მონაწილეების რაოდენობა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის პროცესში აღმოჩნდა, რომ სამი რეგისტრატორების  მიერ რიგ ბიულეტენზე არ განხორციელდა ხელმოწერა, რაც აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ ხმების დათვლის დროს. შესაბამისი საჩივარი დარეგისტრირდა ორგანიზაციის მიერ, რომელიც გადავიდა საოლქოში. ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმების დათვლისთვის წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამკვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ, რაც არ იქნა დაკმაყოფილებული. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს. ...

დამკვირვებლის შევიწყოვება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფმა უბანზე დაწერა საჩივარი - სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვევის უფლება. კერძოდ: კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამ,კვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ. "ქართული ოცნების" წარმოამდგენელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დამკვირვებელს და სცადა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაც. კომისიის წევრებმა ნაცვლად იმისა...

არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი , საარჩევნო უბანი 120
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქის 120-ე საარჩევნო უბანზე ხმა მისცა გადასატანი ყუთის სიაში რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა.

...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 85-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ პროპორციულ ოქმში არ დგება ბალანსი: ბიულეტენების რაოდენობა ერთით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა სიაში დაფიქსირებული ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 98-ე საარჩევნო უბანზე ერთი ხმით მეტი ბიულეტენი აღმოჩნდა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 110-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ერთი ხმით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 102-ე საარჩევნო უბანზე 16 ხმით მეტი ხმა დაფიქსირდა ვიდრე ხელმოწერა საარჩევნო სიაში. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ქუთაისის 56-ე საარჩევნო უნაბზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 44 ბიულეტენით მეტობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის 37-ე საარჩევნო უბანთან ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა „ლეიბორისტული პარტიის" წარმომადგენლებსა და უბანზე მობილიზებულ პირებს შორის. საქმეზე დაწყებულია გამოძიება.

...

საკონტროლო ფურცლის არასწორად შევსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქში 64-ე საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელში შეიტანეს იმ ამომრჩევლის მონაცემები, რომელიც რეგისტრირებული იყო სხვა უბანზე.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31

ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის მე-16 საარჩევნო უბნის გარეთ მყოფი „ქართული ოცნების" კოორდინატორები მოსულ ამომრჩეველს აღრიცხავენ.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის მე-15 საარჩევნო უბნის გარეთ მყოფი „ქართული ოცნების" კოორდინატორები მოსულ ამომრჩეველს აღრიცხავენ.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბნის გარეთ მყოფი „ქართული ოცნების" კოორდინატორები მოსულ ამომრჩეველს აღრიცხავენ.

...

არასაკმარისი ბიულეტენის გაცემა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის 39-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს 3 ბიულეტენის ნაცვლად (პროპორციული, მაჟორიტარული, მერის) გადაეცა 2 ბიულეტენი. კომისიის თამჯდომარის რეაგირების შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა

...

საარჩევნო ყუთის ლუქის დაკარგვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო ოლქის 76-ე საარჩევნო უბანზე, კომისიამ დაკარგა საარჩევნო ყუთების ლუქი, რამაც შეაფერხა უბნის სათანადოდ მოწყობისა და საარჩევნო ყუთების კენჭყრისთვის მომზადების პროცესი.

...