1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 6
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ჩუღურეთის, მე-9 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებულია რეგისტრატორის ბეჭდით, რომელიც ოქმის შედგენის მომენტისათვის კანონმდებლობის მიხედვით დალუქული უნდა ყოფილიყო. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის მე-5 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემები. შესწორების ოქმს ადგენს საოლქო და ოქმზე ხელს არ აწერს ყველა ის კომისიის წევრი, რომელთა ხელმოწერა არის ძირითად ოქმზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის 11-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქოში, რომელსაც მხოლოდ 7 პირი აწერს ხელს 12 წევრის მაგივრად. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ჩუღურეთის მესამე საარჩევბო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 17-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ჩუღურეთის მე-8 საარჩევნო უბანზე შედგენილ პროპორციული კენჭსყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, სუბიექტების მიერ მირებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი  23-ით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. მოგვიანებით, ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, რომელშიც შესწორდა 2 სუბიექტის ხმების რაოდენობა ზეპირად, გადათვლის გარეშე. ზუსტი ბალანსი შეწორების ოქმის მიხედვითაც არ დგება. ასევე, შესწორების ოქმს არ აქვს კომისიის 5 წევრის ხელმოწერა.  დისციპ. გადათვლა და ახალი ოქმის...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ჩუღურეთის 29-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში არ არის ბალანსი სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 12-ით აღემატება ხელმოწერების საერთო რაოდენობას ყველა სახის სიაში. მოგვიანებით ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, ზეპირად, გადათვლის გარეშე, ერთ საარჩევნო სუბიექტს გამოაკლო 20 ხმა, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. ამასთან შესწორების ოქმს არ აქვს კომისიის 4 წევრის ხელმოწერა. ...