გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 11
1

ბიულეტენზე მინიშნების გაკეთება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას გამოვლინდა კალმით დანომრილი ბიულეტენები, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას. ეს ბიულეტენები კომისიამ ნამდვილად ჩათვალა. ...

ხმის მიცემა მარკირების შემდგომ / ბიულეტენების დანომრვა

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-22 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე მარკირების მქონე 2 ამომრჩეველს ხმის მიცემის უფლება მისცეს. ასევე, ამავე უბანზე რეგისტრატორი საწერი კალმით ნომრავდა ბიულეტენებს. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #56 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს საარჩევნო სიაში ხელი არ მოაწერინა....

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა:

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2017-10-21 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს, რომელსაც ფიზიკური მდგომარეობის გამო ხმის მიცემა კაბინაში არ შეეძლო, ბიულეტენები კენჭისყრის კაბინის გარეთ, კომისიის წევრების თანდასწრებით შემოხაზა....

არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2017-10-21 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #2 საარჩევნო უბანზე 3 კომისიის წევრმა ხმა მისცა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყვნენ მოცმეულ უბანზე რეგისტრირებული....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2017-10-21 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის მარკირების შემდგომ დადგინდა, რომ ამომრჩეველი არ იყო ამ უბანზე რეგისტრირებული, რითაც ამომრჩეველს შეეზღუდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #79 ბათუმის ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე ამომრჩველი კონვერტში მოთავსებული ბიულეტენებით გამოვიდა კენჭისყრის კაბინიდან....

მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #79 ბათუმი საოლქო კომისიის #45 საარჩევნო უბანზე პირველ ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება....

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე, ფუნქციების გადანაწილების პროცედურების დარღვევა

2017-10-21 #79 ბათუმის ოლქის #61 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა არ მიიღო წილისყრაში მონაწილეობა....

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე, საკონტროლო ფურცლების არასათანადოდ შევსება

2017-10-21 #79 ბათუმის საოლქო კომისიის #86 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა არასწორად მოაწერეს საკონტროლო ფურცელს ხელი....

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2017-10-21 #79 ბათუმი საოლქო კომისიის #26 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი არ დაუშვეს საარჩევნო უბანზე, რის შედეგადაც ვერ დააკვირდა წილისყრის პროცედურას...