1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 19
1

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ბათუმის 27-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ბათუმის 79-ე საარჩევნო უბანზე, კომისიის წევრი ხმამაღლა კითხულობდა  მოსული ამომრჩვლების სახელებსა და გვარებს, პარალელურად ერთ-ერთი დამკვირვებელი პირად სიაშია ინიშნავდა  უბანზე მოსული ამომრჩევლის სახელსა და გვარს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მითითების შედეგად დარღვევა აღმოიფხვრა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 53-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 4-ით მეტია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი , #115
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 115-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 7 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 33-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 11 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რადენობა. კომისიის მიერ არ შედგენილი შესწორების ოქმი.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმები არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბანის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება სუბიექტის მონაცემების გადასწორება და არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება უბნის კომისიის მიერ. თუმცა ოთხი დღის შემდეგ ხსენებულ ჩასწორებაზე შედგა საოლქოს განკარგულება. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის მე-12 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 10 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ოლში შედგენილ განკარგულებაში ზუსტდება ხელმოწერების რაოდენობა და ბალანსი ჯდება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 102-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 20 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. შესაბამისად უბანზე შედგენილი შესწორების ოქმის მიხედვით 20-ით მცირდება ხელმოწერების რაოდენობა და ჯდება ბალანსი. ორგანიაზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი განხილულ იქნა საოლქოს მიერ, მაგრამ არ დაკმაყოფილდა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 64-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 90-ით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საარჩევნო უბანზე შედგენილია შემაჯამებელი ოქმით, რომლითაც ჩასწორდა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა და ბალანსი შედგა. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა და ოლქს გადაეცა საჩივარი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 97-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 8 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის მე-19 საარჩევნო უბანზე პორპორციული შემაჯამებელი ოქმის ბალანსში ფიქსირდება უზუსტობა. იკვეთება 2369 ბიულეტენების მეტობა ხელმოწერების ამომრჩეველთა რაოდემობაზე. ოლქში შემუშავდა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც 26 საარჩევნო სუბიეტის მონაცემი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა შესწორდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ბათუმის 84-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმებში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საორთო რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-03 ბათუმის N58 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის რეგისტრატორებმა (2 რეგისტრატორი) ამომრჩეველზე გასცეს 2 ზედმეტი ბიულეტენი, აღნიშნული ქმედება ეწინღმდეგება საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ წესს და საჭიროებს სამართლებრივ რეაგირებას.  რეგისტრატორების განმარტებით, აღნიშნული დარღვევა იყო უნებლიე და არა წინასწარ განსაზღვრული. ...

ბიულეტენების არასწორად გაცემა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-01

ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის 58-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის რეგისტრატორებმა ორ ამომრჩეველზე გასცეს ორი ზედმეტი ბიულეტენი.

...

ფოტო გადაღება

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-11-01

ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის 84-ე საარჩევნო უბანზე, არჩევნების მიმდინარეობისას უბანზე მყოფი დამკვირვებელი „ნიუპოსტიდან" ახორციელებდა ამომრჩეველთა ფოტოგადაღებას.

  ...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

79-ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებს არ უკეთიათ პირბადე სათანადო წესით. დამკვირვებლის მიერ არაერთგზის მითითების მიუხედავად ზემოაღნიშნული დარღვევა არ აღმოფხვრილა.

...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის 84-ე უბანზე „ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დამკვირვებლის ინფორმაციით პარტიის წარმომადგენელი ერევა კომისიის საქმიანობაში.

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

ბათუმის 78-ე საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. ამომრჩეველმა ბიულეტენები კაბინებიდან გამოიტანა გახსნილ მდგომარეობაში ისე, რომ შესაძლებელი იყო იდენტიფიცირება, ვის მისცა ხმა.

...