გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 70
1234

ხმის მიცემის წესის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #44
ოლქი: ახალციხე , სოფელი უდე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ახალციხის #44 მაჟ. ოლქის #12 უბანზე ამომრჩევლების მიერ ბიულეტენების გაადაკეცვა ხდებოდა საარჩევნო კაბინის გარეთ. ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირებლის მითითების შემდეგ, აღნშნული დარღვევა აღმოიფხვრა....

რეგისტრატორის მიერ ზედმეტი ბიულეტენების გაცემა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #23
ოლქი: საგარეჯო , სოფელი უდაბნო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 საგარეჯოს #23 მაჟორიტარული ოლქის #37 უბანზე, გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რეგისტრატორის მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა ორით აღემატება სამაგიდო სიაში ამომრჩევლის ხელმოწერების რაოდენობას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, რეგისტრატორმა დაწერა ახსნა-განმარტებითი ბარათი....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , ყიზილაჯლო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #48 უბანზე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს თითზე აღენიშნებოდა ლაქა, რაც აჩენდა ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას მარკირების პროცედურა უკვე გავლილი ჰქონდა, მაგრამ მას მაინც მიეცა ხმის მიცემის უფლება. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის # 5 უბანზე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი იმყოფებოდა პ/გ ,,ქართული ოცნების" სააგიტაციო მასალით, კერძოდ მას ეხურა ქუდი, რაზეც გამოსახული იყო პარტიის რიგითი ნომერი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

არაუფლებამოსილი პირები საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი ქვედა ნატანები
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #40 უბანზე იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი- ,,რესპუბლიკური პარტიის" წარმომადგენელი, რომელსაც შესაბამისი წესით არ ჰქონდა აკრედიტაცია გავლილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

ხმის მიცემის წესის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #5 უბანზე რეგისტრატორმა თავის სამაგიდო სიაში არ მიუთითა იმ ამომრჩევლის შესახებ, რომელიც შეყვანილი იყო გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში, რამაც გამოიწვია გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული ამომრჩევლის მიერ ხმის ორჯერ მიცემა. ...

ხმის მიცემის წესის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 რუსთავის #30 მაჟ. ოლქის #38 უბანზე დაახლოებით 4 საათზე, ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა ხმის მიცემის შემდეგ, კონვერტი არ ჩააგდო ყუთში და მოათავსა ყუთის გვერდით. თავმდჯომარის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან სატელეფონი კონსულტაციის შემდეგ, გადაწყდა აღნიშნული კონვერტის ყუთში მოთავსება. აღნიშნული დარღვევის თაობაზე შედგა ახსნა-განმარტების ოქმი. ...

გადასატანი ყუთთან დაკავშირებული პრობლემები

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #7 უბანზე გადასატანი ყუთის დაბრუნების შემდეგ ცესკოს წარმომადგენელმა დააფიქსირა, რომ გადასატანი ყუთის ჭრილი არ იყო დალუქული....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #49
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟორიტარული ოლქის #93 უბანზე 15:55 საათზე აღმოჩნდა, რომ საკონტროლო ფურცელზე არ იყო აღნიშნული პირველი ამომრჩევლის რეგისტრაციის ადგილი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

სარჩეევნო ყუთში ბიულეტინის კონვერტის გარეშე ჩაგდება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #66
ოლქი: ზუგდიდი , სოფელი რუხი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ზუგდიდის #66 მაჟორიტარული ოლქის #64 უბანზე ამომჩეველმა ბიულეტინი საარჩევნო ყუთში ჩააგდო კონვერტის გარეშე, რაზეც თავჯდომარის მიერ გაკეთდა ახსნა-განმარტება....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #29
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 რუსთავის #29 ოლქის #73 უბანზე 15:10 სთ-ზე ამომრჩეველთა ხელმოწერების დათვლისას, ხელმოწერების რაოდენობა ერთით ნაკლები აღმოჩნდა გაცემული ბიულეტენების რაოდენობაზე....

გადასატანი ყუთის ჭრილის დაულუქავობა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი წვერმაღალა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ოზურგეთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #15 უბანზე გადასატანი ყუთი დაბრუნდა დაულუქავ მდგომარეობაში. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

სიასთან დაკავშირებული პრობლემები

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #47
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ქუთაისის #47 მაჟორიტარული ოლქის #9 უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის დაბრუნების შემდეგ გაირკვა, რომ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ამომრჩევლის სიაში არ იყო კომისიის წევრის ხელმოწერა. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #11
ოლქი: სამგორი , თბილისი (სამგორი)
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2016-10-30 სამგორის #11 მაჟორიტარული ოლქის #20 უბანზე ამომრჩეველს გაუკეთეს მარკირება,თუმცა მან ხმის მიცემა ვერ შეძლო, რადგან დარეგისტრირებული იყო სხვა საარჩევნო უბანზე. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , ყიზილაჯლო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #50 უბანზე დაირღვა ხმის მიცემის ფარულობა. კაბინიდან გამოსულმა ამომრჩეველმა ბიულეტენი მიაწოდა საარჩევნო ყუთის ზედამხედველ კომისიის წევრს. მან თვითონ მოათავსა ბიულეტენი სპეციალურ კონვერტში და ჩააგდო საარჩევნო ყუთში. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო კომისიას წარედგინა საჩივარი....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #49
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟორიტარული ოლქის #83 უბანზე, ჩანაწერთა წიგნში კომისის ბეჭდის ნომრის ნაცვლად ჩაწერეს 2016 წელი, რის თაობაზეც თავჯდომარემ გააკეთა ახსნა- განმარტება....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #60
ოლქი: ჩოხატაური , სოფელი ხიდისთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ჩოხატაურის #60 მაჟორიტარული ოლქის #35 უბანზე იმყოფებოდა "ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - გაერთიანებული ოპოზიციის" წარმომადგენელი, რომელიც მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიქეტი არ არის და შესაბამისად არ გაგრძელებია უფლებამოსილების ვადა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #49
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 ქუთაისის #49 ოლქის #80 უბანზე 08:05 საათზე საკონტროლო ფურცლებზე კომისიის წევრებმა ხელი არ მოაწერეს. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიას წარედგინა საჩივარი....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , სოფელი დამია
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #20 საარჩევნო უბანზე, რეგისტრატორს 12:30 წუთისათვის, ამომრჩეველთა სამაგიდო სიაში გამორჩენილი ჰქონდა ორი ამომრჩევლის ხელმოწერა. დამკვირვებლის მითითების საფუძველზე რეგისტრატორმა დაწერა ახსნა-განმარტების აქტი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....