გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 38
12

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადაა მითითებული კანდიდატებსი მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რაზეც შედგენილია შესწორების ოქმი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არ დგება ბალანსი ხელმწოერებს და კანდიდატებსი მიერ მღებულ ხმებს შორის. შესწორების ოქმში გადათვლის გარეშე მითითებულია, რომ გამორჩენილია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაა 23. ამასთან შესწორებსი ოქმს არ აქვს თავმჯდოამრის ხელმწოერა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არ წერია მისი შედგენის თარიღი და დრო და ასევე არაა დამოწმებული ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 დარღვეულია ბალანსი ხელმოწერებსა და კანდიდატებს მიერ მღებულ ხმებს შორის. შედგენილია შესწორების ოქმი, რომელშიც გადათვლის გარეშე ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მიუთითეს 4. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორად წერია მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადააა მითითებული არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადააა მითითებული არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხაშური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორად წერია მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა, კერძოდ 800-ის ნაცვლად წერია 900. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქში არა რის მითითებული მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა. ასევე მისი შედგენის თარიღი და დრო....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების ოქმში არ არის მითითებული მისი შედგენის თარიღი და დრო....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის სპეციალური ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: ხონი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 118-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში გადასწორებულია მონაცემები, აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიას შესწორების ოქმი არ აქვს გამოცემული....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: ხონი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული მისი შევსების თარიღი და არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: თეთრიწყარო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 N31-ე უბნის კენჭიყრის შედეგების შემაჯაბელ ოქში არ არის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო კომისიის კენჭიყრის შედეგების შემაჯაბელ ოქში არ არის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დროს....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დრო....