1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
123456789101112

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 19 ბიულეტინით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციამ მოითხოვა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა და შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის გამოცხადება, რაც არ იქნა განხილული.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-03 საბურთალოს 52-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი. კომისიის თავმჯდომარემ ბიულეტენის შეცვლის დროს გახსნა ამომრჩევლის მიერ გადაცემული ბიულეტენი და ნახა თუ ვის მისცა მან ხმა და ამის შემდეგ გადასცა ახალი. ...

ამომრჩეველთათვის ფოტოსურათის გადაღება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-12-03 რუსთავის 59-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება ,,ნიუპოსტის"წარმომადგენელი მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს უღებდა და სპეციალური პროგრამის საშუალებით ამოწმებდა გარკვეული სახის ინფორმაციას. უბანზე დაიწერა საჩივარი და საოლქოში დაიწერა საჩივარი, რომელიც აყენებდა თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხს. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 ვაკის 43-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ერთიან სიაში მისი გვარის გასწვრივ დახვდა ხელმოწერა, რის შემდეგაც რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა დაწერა ახსნა-განმარტება....

არაუფლებამოსილი პირის მიერ დამკვირვებელზე ზეწოლა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-20 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა  არაუფლებამოსილი პირი, რომელიც მოუწოდებდა დამკვირვებლებს საარჩევნო უბანი დაეტოვებია....

არასწორად შევსებული ოქმი

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-14 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულია პროპორციულ სიაში ზედმეტი ხმების რაოდენობა. კერძოდ, როგორც მე-4, ისე მე-5 სიის ნომრებზე მითითებულია 187 ხმა, რაზეც უბანზევე არის შედგენილი შესწორების ოქმი. საჩივარი მოითხოვს, გადაითვალოს  ხმები და გამოიცეს ახალი შემაჯამებელი ოქმი. ასევე, შესაბამის კომისიის წევრებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-12-03 თელავის მე-8 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარის მიერ დამკვირვებლისთვის გაცემულ იქნა შემაჯამებელი ოქმის ასლი მხოლოდ თავმჯდომარის ხელმოწერით.  ბეჭდით დამოწმებაზე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან უნდა გადაემოწმებინა შემაჯამებელი ოქმის სისწორე. ორგანიაციის საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-12-03 ლაგოდეხის 32-ე საარჩევნო უბანზე ქსეროქსის გადამღების აპარატის გაუმართაობის გამო  დამკვირვებლებს ვერ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის დამოწმებული ასლები. მდივნისა და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი , #88
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 88-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარული სისტემით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა ყველა სახის სიაში 12:00 საათისთვის და 17: 00 საათისთვის; აგრეთვე, არ დგება ბალანსი, ბიულეტენების რაოდენობა 12-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩი...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო , #92
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 92-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ სემაჯამებელ ოქმში გაცემული ბიულეტინის რაოდენობა  1-ით მეტი იყო ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ორგანიზაციის საჩივარი მონაცემების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 27-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი ჯდება, თუმცა რადგან პროპორციულში მეტი ხელმოწერების რაოდენობა იყო, 11 ნოემბერს საოლქომ გამოსცა განკარგულება რომლის მიხედვითაც ერთით გაზარდა ხელმოწერების რაოდენობა, რამაც შესაბამისად გამოიწვია, რომ ტოლობა ახლა არ ჯდება. 

...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების და ბათილების ხმები 10-ით ნაკლების ხელმოწერებზე. უბანზე დაიწერა შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი , #89
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის 89-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქომის შესწორების ოქმით შეცვილია ამომრჩეველთა ხელმწოერების რაოდენობა და ნაცვლდ 36-ისა, წერია 76. აქედან გამომდინარე არ ჯდება ბალანსი, რადგან ამ შემხვევაში პროპორციულის ოქმი იცვლება და 40-ით აღემატება სუბიექტების და ბათილების ჯამს. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 სიღნაღის მე-9 საარჩევნო უბნის კომისიის მდივნის მიერ არასათანადოდ არის შევსებული კომისიის პროპროციული და მაჟორიტარული ოქმები, არ არის დასმული X სიმბოლოები და კომისიის ბეჭდის გრაფაში არ არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გურჯაანის მეორე საარჩევნო უბანზე შედგენილი პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, კერძოდ ბათილი ბიულეტენებისა და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების ჯამი ორით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. რეგისტრატორის ახსნა განმარტებით, ზედმეტად გასცა ოთხი ბიულეტენი, შესაბამისად თუ ახსნა განმარტებას გავითვალისწინებთ, ყუთიდან უნდა ამოსულიყო 4 ზედმეტი ბიულეტენი, თუმცა არის მხოლოდ 2. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 მარტვილის 38-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია 5 საათისთვის ამომრჩეველტა აქტივობის მონაცემი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 ქუთაისის 118-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქრსირდა 29 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების. საოლქოში დარეგისტრირებული საჩივარი არ ყოფილა განხილული.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 თელავის მე-40 საარჩევნო უბნის პროპორტიუცლ ოქმში არ იყო შეტანილი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა რაზეც მოგვიანებით შედგა შესწორების ოქმი. საჩივრით მოთხოვნილი იყო ბათლი ბიულეტენების გადათვლა და კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხიმგებლობა....

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის მე-15 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულკეტენების რაოდენობა 44-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქო კომისიაში და მას ხელს არ აწერს კომისიის ყველა ის წევრი, რომელთა ხელმოწერებია ძირითად ოქმზე. ორგანიზაციის საჩივარი არ განხილულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხობის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი არის გადასწორებული, შესწორების ოქმი ახლავს შეცდომით. აგრეთვე საჭირო გახდა საოლქოს მიერ შესწორების ოქმის შედგენა.  ...