1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის მე-19 საარჩევნო უბანზე  პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არასწორადაა მითითებული მისი შევსების თარიღი, თარიღის მაგივრად დრო არის მითითებული. ორგანიზაციის საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის 33-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული მისი შევსების თარიღი და დრო. ორგანიზაციის მიერ შეტანილი საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის 35-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს თარიღი და დრო. ორგანიზაციამ შეიტანა საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობაზე, რაც ოლქის მიერ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ჭიათურა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ჭიათურის 24-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის მიერ გაცემულ და დამოწმებულ ოქმებს არ აქვს თარიღი და დრო, ხოლო ცესკოს საიტზე ატვირთულს აქვს....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 გლდანის მე-9 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლისთვის უბანზე გადაცემულ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ იყო მითითებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, ხოლო ცესკოს საიტზე შესწორების ოქმის გარეშე აიტვირთა რიცხვიანი ოქმი. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 ნაძალადევის 94-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ მიუხედავ მოთხოვნისა შემაჯამებული ოქმი გასცა არასათანადო წესით. კერძოდ, ხელი არ მოაწერა თავმჯდომარემ და მდივანმა. მოთხოვნა თავმჯდომრის და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 ყვარლის 24-ე საარჩევნო უბნის დამკვირვებელს არ გადასცა თავმჯდომარემ შემაჯამებელი ოქმის ასლი. ორგანიზაციამ საჩივარი შეიტანა კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პასუხისმგებლობის დაკისრებას.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 დმანისის მე-14 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული არც მდივნის და არც თავმჯდომარის ხელმოწერებით. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 დმანისის პირველ საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული მდივნის ხელმოწერებით. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 დმანისის მე-2 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ იყო დამოწმებული მდივნის ხელმოწერებით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 დმანისის მე-9 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს უარი განუცხადეს შემაჯამაბელი ოქმების ასლების გადაცემაზე. ორგანიზაციამ მოითხოვა საუბნო კომისიის თავმჯდოამრისა და მდივნის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაყენება, თუმცა ეს მოთხოვნა არ ყოფილა საოლქოს მიერ დაკმაყოფილებული. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: თიანეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 თიანეთის მე-9 საარჩევნო უბანზე, "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე გაცემულ მაჟორიტარული ოქმის ასლი არ არის დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 78-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ და პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენის რაოდენობა. მოგვიანებით შედგენილ შესწორების ოქმში წერია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, თუმცა ამ შემთხვევაში, ბათილებს დამატებული სუბიექტების ხმები აღემატება კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. ამის შემდეგაც საჭირო გახდა შესაბა...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბუექტების და ბათლების ჯამი აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 მარნეულის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის მაჟორიტარულ ოქმში არ ჯდება ბალანსი.  ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ისნის 49-ე საარჩევნო უბანზე პროპროციულ შემაჯამებელ ოქმში ხმების და ბათილების ჯამი 208-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: თიანეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-18 თიანეთის მე-17 საარჩევნო უბანზე კომისიის ოქმების ასლები რომელიც დამკვირვებელს გადასცეს, არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-18 ნინოწმინდის მე-18 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმს აკლდა კომისიის ბეჭედი და ისე გაიცა დამკვირვებელზე. ...

ნაკლებობა ორივე ოქმის ბალანსში

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-18 ლაგოდეხის 34-ე საარჩევნო უბანზე ორივე შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა ბიულეტენების 10-ით ნაკლებობა ამომრჩეველთა ხელმოწერასთან შედარებით.  ...