1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-18 ლაგოდეხის 34-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის ასლი. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-18 თელავის 24-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის ასლი. საჩივარი დარეგისტრირდა საოლქოში კომისიის პასუხისმგებლობაზე, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-17 ზუგიდის 23-ე საარჩევნო უბნისართველოს პარლამენტის პროპორციუკლი სი...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-17 ოზურგეთის 43-ე საარჩევნო უბნის პროპოპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი ორ ადგილას არის გადასწორებულია. აგრეთვე, განსხვავებაა დამკვირვებლის მიერ მიღებულ ოქმსა და შემდგომ ცესკოს საიტზე ატვირთულ ოქმს შორის. კერძოდ ჩვენს ოქმში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, ხოლო ატვირთულზე მითითებულია - 18 ბათილი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ხელვაჩაურის 30-ე საარჩევნო უბანზე საქართველოს პალამენტის პროპორციული სისტემით კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათლი ბიულეტენების ჯამი ორით აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას. ასევე, ოქმი არასწორად არის შევსებული. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის მე-12 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 10 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ოლში შედგენილ განკარგულებაში ზუსტდება ხელმოწერების რაოდენობა და ბალანსი ჯდება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 102-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 20 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. შესაბამისად უბანზე შედგენილი შესწორების ოქმის მიხედვით 20-ით მცირდება ხელმოწერების რაოდენობა და ჯდება ბალანსი. ორგანიაზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი განხილულ იქნა საოლქოს მიერ, მაგრამ არ დაკმაყოფილდა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 64-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 90-ით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საარჩევნო უბანზე შედგენილია შემაჯამებელი ოქმით, რომლითაც ჩასწორდა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა და ბალანსი შედგა. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა და ოლქს გადაეცა საჩივარი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის 97-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 8 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ბათუმის მე-19 საარჩევნო უბანზე პორპორციული შემაჯამებელი ოქმის ბალანსში ფიქსირდება უზუსტობა. იკვეთება 2369 ბიულეტენების მეტობა ხელმოწერების ამომრჩეველთა რაოდემობაზე. ოლქში შემუშავდა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც 26 საარჩევნო სუბიეტის მონაცემი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა შესწორდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მცხეთის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა ორით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ნაძალადევის 66-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ერთით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ნაძალადევის 62-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსრიდა ორი ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 მთაწმინდის 29-ე საარჩევნო უბანზე სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები არასწორად არის მითითებული. კერძოდ, პოლიტიკური გაერთიანება ნაცმოძრაობის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა შეყვანილია პოლიტიკური პარტია ედპ-ს გრაფაში. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 კრწანისის 28-ე საარჩევნო უბანზე არ ჯდება ბალანსი. კერძოდ, 10-ით მეტი ბიულეტენი ფიქსირდება ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 კრწანისის 23-ე საარჩევნო უბანზე არ ჯდება პროპორციული შემაჯამებელი ოქმის ბალანსი. კერძოდ,  ორით მეტი ბიულეტენია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 კრწანისის მე-17 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელ ოქმში არ შედგა ბალანსი. კერძოდ 2 ბიულეტენით მეტი ფიქსირდება ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17

კრწანისის მე-14 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. ფიქსირდება 2  ხელმოწერის მეტი ვიდრე ბიულეტენების რაოდენობა. ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, რომელითაც გასწორდა ბალანსი. ორგანიზაციის მიერ დაკმაყოფილებული საჩივარი არ დაუკმაყოფილებია საოლქოს.

...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17

კრწანისის მე-12 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი, ფიქსირდება 6-ით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, რომელითაც გასწორდა ბალანსი. ორგანიზაციის მიერ დაკმაყოფილებული საჩივარი არ დაუკმაყოფილებია საოლქოს.

...