1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გურჯაანის მეორე საარჩევნო უბანზე შედგენილი პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, კერძოდ ბათილი ბიულეტენებისა და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების ჯამი ორით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. რეგისტრატორის ახსნა განმარტებით, ზედმეტად გასცა ოთხი ბიულეტენი, შესაბამისად თუ ახსნა განმარტებას გავითვალისწინებთ, ყუთიდან უნდა ამოსულიყო 4 ზედმეტი ბიულეტენი, თუმცა არის მხოლოდ 2. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 მარტვილის 38-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია 5 საათისთვის ამომრჩეველტა აქტივობის მონაცემი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 ქუთაისის 118-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქრსირდა 29 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების. საოლქოში დარეგისტრირებული საჩივარი არ ყოფილა განხილული.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 თელავის მე-40 საარჩევნო უბნის პროპორტიუცლ ოქმში არ იყო შეტანილი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა რაზეც მოგვიანებით შედგა შესწორების ოქმი. საჩივრით მოთხოვნილი იყო ბათლი ბიულეტენების გადათვლა და კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხიმგებლობა....

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის მე-15 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულკეტენების რაოდენობა 44-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქო კომისიაში და მას ხელს არ აწერს კომისიის ყველა ის წევრი, რომელთა ხელმოწერებია ძირითად ოქმზე. ორგანიზაციის საჩივარი არ განხილულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხობის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი არის გადასწორებული, შესწორების ოქმი ახლავს შეცდომით. აგრეთვე საჭირო გახდა საოლქოს მიერ შესწორების ოქმის შედგენა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გორის მე-4 საარჩევნო უბნის პროპორციული სისტემით კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში მიღებულ ხმათა რაოდენობა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 11-ით აღემატება შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდეობას. ასევე არ დგება ბალანსი მაჟორიტარული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში. შესწორების ოქმი დაწერილია გვიან. მეორე დღეს ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ოლქში. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 გორის 101-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შემაჯამებელ ოქმს აკლია თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა, რაზეც დაწერილი იქნა ორგანიზაციის მიერ საჩივარი, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხულოს 36-ე საარჩევნო უბნის პარლამენტის პროპორციულ  შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები ჩასწორებულია, რაც ეჭქვეშ აყენებს შედეგების ნამდვილობას და ეწინააღმდეგება შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესს. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ახალციხის 33-ე საარჩევნო უბის შემაჯამებელ ოქმში შეტანილია შესწორება, თუმცა, თან აქვს დართული შესწორების ოქმი. შესწორება მდგომარეობს იმაში, რომ წაშლილია საარჩევნო სუბიექტის 34-ე ნომრის გასწვრივ ციფრი 3 და დასმულია X. ორგანიზაციამ მოითხოვა შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა, შედეგების გადათვლა და ახალი ოქმის შედგენა. ასევე,  კომისიის წევრებისთ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბანზე შედგენილ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი გადაწორებული ციფრი, თუმცა არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი საოლქოს მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ყვარლის მე-18 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა შესწორების ოქმი შედგენილია მხოლოდ საოლქოში. მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ვაკის 68-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემი, კერძოდ 53-ე ნომრის გრაფა. ოქმს არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: დუშეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 დუშეთის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი არასწორად არის შეყვანილი. უბანზე იყო შემდგარი შესწორების ოქმი, თუმცა საოლქომ დ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ასპინძა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ასპინძის მე-14 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმეისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ცხრამეტით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. შესწორების ოქმი შედგენილია უბანზე, თუმცა ორგანიზაციის მიერ და დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 გორის 107-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში გადასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საოლქოში დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის მე-5 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემები. შესწორების ოქმს ადგენს საოლქო და ოქმზე ხელს არ აწერს ყველა ის კომისიის წევრი, რომელთა ხელმოწერა არის ძირითად ოქმზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ისნის მე-19 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული ბათილი ბიულეტენები. შედგენილია ახსნა-განმარტების წერილი და შესწორების ოქმი არის საოლქოს მიერ. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის 11-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქოში, რომელსაც მხოლოდ 7 პირი აწერს ხელს 12 წევრის მაგივრად. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...