შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებული დარღვევები
2016-10-30 ბათუმის #68 მაჟ. ოლქის #98 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა და აღნიშნულს თან არ ახლავს შესწორების ოქმი. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას, კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვასა და სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის მოთხოვნით საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე