1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
1234567891011

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმების დათვლისთვის წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამკვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ, რაც არ იქნა დაკმაყოფილებული. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ჩუღურეთის, მე-9 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებულია რეგისტრატორის ბეჭდით, რომელიც ოქმის შედგენის მომენტისათვის კანონმდებლობის მიხედვით დალუქული უნდა ყოფილიყო. ...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია

2020-11-01

ნინოწმინდის 41-ე საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი შემოხაზა რეგისტრატორთან.

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-04 გურჯაანის 30-ე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის დროს ირღვევა კენჭისყრის ფარულობა. ამომრჩევლებს ბიულეტენები კაბინებიდან გამოაქვთ გახსნილ მდგომარეობაში ისე, რომ უბ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის მე-2 საარჩევნო უბნის მეორე შემაჯამებელ ოქმებში არ არის დაფიქსირებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული შევსების თარიღი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ბათუმის 27-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ვაკის 47-ე საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა ერთით ზედმეტი ხმა. დააწერინეს ახსნა განმარტება ერთ-ერთ რეგისტრატორს ძირითად ოლქში. მოხდა შედეგების თავიდან გადათვლა და კვლავ ერთით მეტი ხმა დაფიქსირდა. გთხოვთ, კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: წალენჯიხა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-04 წალენჯიხის მე-18 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა პ/გ ,,ქართული ოცნების" რიგითი ნომერი უჩვენა უბანზე მყოფ პირებს. კომისიის წევრების  მითითების შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: თიანეთი , #21
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 თიანეთის 21-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში შესაბამის გრაფაში არ არის მითითებული რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-04 გარდაბნის 36-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემი. შედგენილია შესწორების ოქმი უბანზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 ხელვაჩაურის 23-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში მითითებული არ არის რეგისტრატორის ბეჭდის ნომრები, ხელმწოერები, ბეჭედი და დრო....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 საბურთალოს 25-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 20 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში მეორე დღეს შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გაზრდილია 20-ით. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი , #81
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის მე-81 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 4-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში შედგენილია შესწორების ოქმი (სუბიექტის მონაცემები 6-ით შემცირდა), თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-5 ისნის საარჩევნო ოლქის 60-ე უბანზე ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება ხდება „ნიუ პოსტის" წარმომადგენლის მხრიდან;

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ქარელი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-03 ქარელის მე-13 საარჩევნო უბანზე 14:20 ზე ამომრჩეველმა ხმის მიცემის შემდეგ ბიულეტენს სურათი გადაუღო, აღნიშნულზე კომისიის წევრებმა ბულეტენი გადახიეს და ახალი ბიულეტენი მისცეს. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-03 მცხეთის 24-ე საუბნო კომისიის რეგისტრატორი  არაერთი მითითების მიუხედავად ამომრჩეველზე ბიულეტენის გაცემისას ამომრჩეველს არ უთითებს მოიხსნას პირბადე და შესაბამისად არ ახდენს  ვერიფიკაციას. მოთხოვნა, რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

ბიულეტენების მეტობით გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: აბაშა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 აბაშის მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ერთი სახის ერთზე მეტი ბიულეტენი გადასცა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 გორის 23-ე საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა რომელიც შეყვანილი იყოს სპეციალურ სიაში (ამომრჩეველს ხმა უნდა მიეცა #107 საარჩევნო უბანზე), ხმა მისცა ძირითად უბანზე. რეგისტრატორმა 11:30 წუთზე ამომრჩეველს მარკირება გაუკეთა და რეგისტრაციაში გაატარა, ისე, რომ ამომრჩეველს არ წარმოუდგენია თვითიზოლაციის დასრულების რაიმე საბუთი. აღნიშნული ფაქტი აღმოაჩინა კომისიის თავმჯდომარემ 17:00 საათზე და აცნობა ზემდგომ საოლქო კომისიას. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 მარნეულის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ დაარღვია დათვლის და შეჯამების პროცედურის რიგითობა, კერძოდ: კომისიამ გახსნა და ერთმანეთში აურია ძირითადი და გადასატანი ყუთის კონვერტები, ისე, რომ მანამდე არ შეუმოწმებია და არ დაუთვლია გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია. ყუთების გახსნისა და ბიულეტენების შერევის შემდეგ აღმოაჩინე,ს რომ უბანზე არ იყო გადასატანი ყუთის სია, შესაბამისად, არც იმ ამომრჩეველთა ხელმოწერები, რომელთაც გადასატანი ყუთით მისცეს ხმა. აღნიშნული...