გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 136
1234567

მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები , ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2018-11-29 ზუგდიდის #19 საარჩევნო უბანზე 15:00 მისულ ამომრჩეველს მარკირების შემოწმების პროცედურის ჩატარებისას დაუფიქსირდა მარკირება. ნაკადის მომწესრიგებელმა დარეჯან ხუფაცარიამ და კომისიის თავმჯდომარემ ცირა პაპავამ ამომრჩეველი მაინც დაუშვეს საარჩევნო უბანზე და ამ ამორჩეველმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. ...

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია:

2018-11-29 #10 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ამომრჩეველთა ერთიან სიასთან დაკავშირებული დარღვევა, კერძოდ: სიაში შეყვანილი იყო არასრულწლოვანი ამომრჩეველი - დაბადებული 2001 წლის 6 იანვარს - ემილ ბაირამოვი. (ჰქონდა ID ბარათი) აღნიშნულმა პირმა უბანზე ხმა მისცა. დრო - 14:30 უბანზე - შენიშვნა შეიტანეს ჩანაწერთა წიგნში....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 კომისიის წევრებმა დილის 09:10 წუთისთვის შემაჯამებელ ოქმს წინასწარ მოაწერეს ხელი დროის მოგების მიზნით. აღნიშნული ოქმი საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ დალუქა და ოლქში წაიღო. აღნიშნული საკითხზე კომისიის მდივანმა ახნსა-განმარტება დაწერა, რომელსაც ხელი კომისიის წყველა წევრმა მოაწერა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადაა მითითებული კანდიდატებსი მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რაზეც შედგენილია შესწორების ოქმი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არ დგება ბალანსი ხელმწოერებს და კანდიდატებსი მიერ მღებულ ხმებს შორის. შესწორების ოქმში გადათვლის გარეშე მითითებულია, რომ გამორჩენილია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაა 23. ამასთან შესწორებსი ოქმს არ აქვს თავმჯდოამრის ხელმწოერა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: დმანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არ წერია მისი შედგენის თარიღი და დრო და ასევე არაა დამოწმებული ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 დარღვეულია ბალანსი ხელმოწერებსა და კანდიდატებს მიერ მღებულ ხმებს შორის. შედგენილია შესწორების ოქმი, რომელშიც გადათვლის გარეშე ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მიუთითეს 4. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორად წერია მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადააა მითითებული არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორადააა მითითებული არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ხაშური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 ოქმში არასწორად წერია მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა, კერძოდ 800-ის ნაცვლად წერია 900. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქში არა რის მითითებული მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა. ასევე მისი შედგენის თარიღი და დრო....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების ოქმში არ არის მითითებული მისი შედგენის თარიღი და დრო....