გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 2
1

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2018-11-28 ვაკის ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე , მოვიდა ამომრჩეველი, რომელიც ძირითად საარჩევნო სიაში არ იყო. აღმოჩნდა რომ იგი გადასატანი ყუთის სიაში იყო, თუმცა ამომრჩეველი აცხადებდა რომ არ იყო ინფორმირებული და შეუძლებელია ეს სიმართლე ყოფილიყო. კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ამის თაობაზე სატელეფონო ზარი იყო შესული. თუმცა ამომრჩევლის ინფორმაციისთ მას არც წერილობით და არც ტელეფონის საშუალებით არ მიუმართავს. საბოლოოდ ამომრჩეველმა უბანზე ვერ შეძლო ხმის მიცემა....