1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
1234567891011

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმების დათვლისთვის წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამკვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ, რაც არ იქნა დაკმაყოფილებული. საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და გადაეცა საოლქოს. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ჩუღურეთის, მე-9 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებულია რეგისტრატორის ბეჭდით, რომელიც ოქმის შედგენის მომენტისათვის კანონმდებლობის მიხედვით დალუქული უნდა ყოფილიყო. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის მე-2 საარჩევნო უბნის მეორე შემაჯამებელ ოქმებში არ არის დაფიქსირებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული შევსების თარიღი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ბათუმის 27-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ვაკის 47-ე საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა ერთით ზედმეტი ხმა. დააწერინეს ახსნა განმარტება ერთ-ერთ რეგისტრატორს ძირითად ოლქში. მოხდა შედეგების თავიდან გადათვლა და კვლავ ერთით მეტი ხმა დაფიქსირდა. გთხოვთ, კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: თიანეთი , #21
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 თიანეთის 21-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში შესაბამის გრაფაში არ არის მითითებული რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-04 გარდაბნის 36-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემი. შედგენილია შესწორების ოქმი უბანზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 ხელვაჩაურის 23-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში მითითებული არ არის რეგისტრატორის ბეჭდის ნომრები, ხელმწოერები, ბეჭედი და დრო....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-21 საბურთალოს 25-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 20 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში მეორე დღეს შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გაზრდილია 20-ით. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი , #81
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის მე-81 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 4-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში შედგენილია შესწორების ოქმი (სუბიექტის მონაცემები 6-ით შემცირდა), თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 19 ბიულეტინით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციამ მოითხოვა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა და შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის გამოცხადება, რაც არ იქნა განხილული.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-12-03 თელავის მე-8 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარის მიერ დამკვირვებლისთვის გაცემულ იქნა შემაჯამებელი ოქმის ასლი მხოლოდ თავმჯდომარის ხელმოწერით.  ბეჭდით დამოწმებაზე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან უნდა გადაემოწმებინა შემაჯამებელი ოქმის სისწორე. ორგანიაციის საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-12-03 ლაგოდეხის 32-ე საარჩევნო უბანზე ქსეროქსის გადამღების აპარატის გაუმართაობის გამო  დამკვირვებლებს ვერ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის დამოწმებული ასლები. მდივნისა და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი , #88
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 88-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარული სისტემით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა ყველა სახის სიაში 12:00 საათისთვის და 17: 00 საათისთვის; აგრეთვე, არ დგება ბალანსი, ბიულეტენების რაოდენობა 12-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩი...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: საბურთალო , #92
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 საბურთალოს 92-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ სემაჯამებელ ოქმში გაცემული ბიულეტინის რაოდენობა  1-ით მეტი იყო ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ორგანიზაციის საჩივარი მონაცემების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 27-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი ჯდება, თუმცა რადგან პროპორციულში მეტი ხელმოწერების რაოდენობა იყო, 11 ნოემბერს საოლქომ გამოსცა განკარგულება რომლის მიხედვითაც ერთით გაზარდა ხელმოწერების რაოდენობა, რამაც შესაბამისად გამოიწვია, რომ ტოლობა ახლა არ ჯდება. 

...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების და ბათილების ხმები 10-ით ნაკლების ხელმოწერებზე. უბანზე დაიწერა შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი , #89
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის 89-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქომის შესწორების ოქმით შეცვილია ამომრჩეველთა ხელმწოერების რაოდენობა და ნაცვლდ 36-ისა, წერია 76. აქედან გამომდინარე არ ჯდება ბალანსი, რადგან ამ შემხვევაში პროპორციულის ოქმი იცვლება და 40-ით აღემატება სუბიექტების და ბათილების ჯამს. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 სიღნაღის მე-9 საარჩევნო უბნის კომისიის მდივნის მიერ არასათანადოდ არის შევსებული კომისიის პროპროციული და მაჟორიტარული ოქმები, არ არის დასმული X სიმბოლოები და კომისიის ბეჭდის გრაფაში არ არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...