1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 12
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მთაწმინდის მე-9 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში იმ სუბიექტების გასწვრივ, რომელთაც ხმები არ მიუღიათ არ წერია X სიმბოლოები. ...

მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-11-20 მთაწმინდის 32- ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა  ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების გადამოწმების გარეშე  გაუკეთა ამომრჩეველს მარკირება, თუმცა მოგვიანებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირი სხვა საარჩევნო უბანზე იყო რეგისტრირებული. ორგანიზაციის სარჩელი კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 მთაწმინდის მე-8 საარჩევნო უბანის პროპორციუკლი შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ერთი სუბიექტის მონაცემები არის გადასწორებული და არ არის შედგენილი ახსნა-განმარტება ან შესწორების ოქმი. საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის პასუხისმგებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 მთაწმინდის 29-ე საარჩევნო უბანზე სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები არასწორად არის მითითებული. კერძოდ, პოლიტიკური გაერთიანება ნაცმოძრაობის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა შეყვანილია პოლიტიკური პარტია ედპ-ს გრაფაში. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-18 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი, ფიქსირდება 565 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ოლქში შედგა შესწორების ოქმი, რომელითაც გასწორდა ბალანსი. ორგანიზაციის მიერ დაკმაყოფილებული საჩივარი არ დაუკმაყოფილებია საოლქოს. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-14 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. კერძოდ, ფიქსირდება 18 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს და არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-12 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. ფიქსირდება 10 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხოლმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი გადავიეცა ოქმს, რომელმაც საჩივარი დაუკმაყოფილებელი დატოვა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-10 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. ოქმში ფიქსირდება 431 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგა შესწორების ოქმი, რომლითაც 18 საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები გადაკეთდა.  ...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31

მთაწმინდის მე-3 საარჩევნო ოლქის 32-ე საარჩევნო უბანთან შეინიშნებოდა მანქანების მობილიზება, რომლებშიც მსხდომი პირები სიებში ამომრჩევლებს აღრიცხავდნენ.

...

ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

1-ლი მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის მე-2 საარჩევნო უბანზე „ნიუ პოსტის" წარმომადგენელი ფოტოს უღებს ყველა ამომრჩეველს ვინც ყუთში ბიულეტენს მოათავსებს.

...

კომისიის საქმიანობაში ჩარევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

1-ლი მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე ორგანიზაცია „ერთად სახლში" დამკვირვებელი ლია გუჯეჯიანი ხელს უშლიდა საარჩევნო კომისიის წევრების საქმიანობას. საარჩევნო უბნის თავმჯდომარის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, კვლავ აგრძელებდა ზემოაღნიშნულ ქმედებას, რის შედეგადაც თავმჯდომარემიგი უბნიდან გააძევა.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მთაწმინდა , #40 უბანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

მთაწმინდის 1-ლი საარჩევნო ოლქის მე-40 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს დაუფიქსირდა მარკირება, მაგრამ ნაკადის მომწესრიგებელმა დაუშვა უბანზე, ხოლო რეგისტრატორმა გადასცა ბიულეტენი და მისცა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.

...