1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 12
1

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-12-03 თელავის მე-8 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარის მიერ დამკვირვებლისთვის გაცემულ იქნა შემაჯამებელი ოქმის ასლი მხოლოდ თავმჯდომარის ხელმოწერით.  ბეჭდით დამოწმებაზე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან უნდა გადაემოწმებინა შემაჯამებელი ოქმის სისწორე. ორგანიაციის საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 თელავის მე-40 საარჩევნო უბნის პროპორტიუცლ ოქმში არ იყო შეტანილი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა რაზეც მოგვიანებით შედგა შესწორების ოქმი. საჩივრით მოთხოვნილი იყო ბათლი ბიულეტენების გადათვლა და კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხიმგებლობა....

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ - ხდებოდა ვიდეო გადამღები აპარატით საარჩევნო კაბინაში შემსვლელი და გამომსვლელი პირების სკანირება. თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა დამკვირვებლის მითითების მიუხედავად. უბანზე იყო ქაოსი და თავმჯდომარე ვერ უზრუნვველყოფოდა წესრიგის დამყარებას. დაიწერა საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე ხდებოდა  ამომრჩეველთა შეშვება და რეგისტრაციაში გატარება პირბადის მოხსნის გარეშე (დაახლოებით 80-მდე შემთხვევაში). ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში მე-13 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე ზეწოლა მიმდინარეობდა. კომისიის თავმჯდომარემ შეუზღუდა გადაღების უფლება და ძალის გამოყენებით ცდილობდა ტელეფონის წართმევას. დამკვირვებელს მთელი დღის განმავლობაში მტრულ გარემოს უქმნიდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ძირითა...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-19 თელავის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი არ ჯდება. ბიულეტენების რაოდენობა 38-ით აღემატებოდა ხელმოწერების რაოდენობას. ოლქში შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ბალანსი ჯდება.  ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-18
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-18 თელავის 24-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის ასლი. საჩივარი დარეგისტრირდა საოლქოში კომისიის პასუხისმგებლობაზე, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის 49-ე საარჩევნო უბანზე „ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა კენჭისყრის კაბინიდან გამოსულ ამომრჩეველს ვიდეო გადაუღო, რომელშიც შესაძლებელი იყო ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის იდენტიფიცირება.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის მე-13 საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგენლები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31 თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის მე-40 უბანზე მიმდინარეობს ამომრჩევლის აღრიცხვა.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31

თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქის მე-13 საარჩევნო უბნის ტერიტორიის შესასვლელთან დაახლოებით 20 მეტრის ფარგლებში „ქართული ოცნების" წარმომადგენლები ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველს აღრიცხავდნენ.

...