1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 18
1

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ვაკის 47-ე საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა ერთით ზედმეტი ხმა. დააწერინეს ახსნა განმარტება ერთ-ერთ რეგისტრატორს ძირითად ოლქში. მოხდა შედეგების თავიდან გადათვლა და კვლავ ერთით მეტი ხმა დაფიქსირდა. გთხოვთ, კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 ვაკის 43-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ერთიან სიაში მისი გვარის გასწვრივ დახვდა ხელმოწერა, რის შემდეგაც რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა დაწერა ახსნა-განმარტება....

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ვაკის 68-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემი, კერძოდ 53-ე ნომრის გრაფა. ოქმს არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელი ოქმში არ ჯდება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდენობა 2-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა ხელმოწერასთან შედარებით. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრების და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 73-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდებობა სამით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ვაკის მე-2 საოლქო კომისიის 44-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ორი ბიულეტენი ცალ-ცალკე კონვერტში ჩადო და ჩააგდო საარჩევნო ყუთში. ყუთის ზედამხედველს დარღვევა არ აღმოუფხვრია. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე გადავიდა საოლქოში.  ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-10-31

მე-2 ვაკის საარჩევნო ოლქის მე-11 საარჩევნო უბანზე, რეგისტრატორმა ამომრჩეველს შეცდომით ხელი მოაწერინა სხვა ამომრჩევლის ხელმოწერის გრაფაში.

...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 78-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ და პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენის რაოდენობა. მოგვიანებით შედგენილ შესწორების ოქმში წერია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, თუმცა ამ შემთხვევაში, ბათილებს დამატებული სუბიექტების ხმები აღემატება კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. ამის შემდეგაც საჭირო გახდა შესაბა...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 52-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ პროპორციულ ოქმში ფიქსირდება სამით მეტი ბიულეტები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზევე მოხდა შესწორების ოქმის შედგენა, რომლის შედეგადაც ბალანსი დაჯდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 50-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი.  ბიულეტენების რაოდენობა 5-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში ჩასწორდა სუბიექტის მონაცემები და ბალანსი დაჯდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 1-ლ ვაკის საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. ...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

 ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-14უბანზე გადასატან ყუთში არსებული საკონტროლო ფურცელი არ ემთხვევა ძირითადი ყუთის და საუბნო კომისიის თავმჯდომარესთან შენახულ საკონტროლო ფურცლების ნიმუშებს.

...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის 43-ე საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ამომრჩევლის გრაფის გასწვრივ უკვე იყო ხელი მოწერილი. კომისიის ახსნა-განმარტების შემდეგ ამომრჩეველს ხმა მიაცემინეს, რადგან კომისიის რეგისტრატორს შეეშალა ხელმოწერა.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს შეცდომით გაუკეთა მარკირება. ამომრჩევლის სახელი და გვარი ემთხვეოდა სხვა ამომრჩევლის სახელსა და გვარს, თუმცა პირადი ნომერი განსხვავებული ჰქონდა და სხვა უბნის ამომრჩეველი იყო.

...

ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ბიულეტენი ყუას ისე მოახია, რომ სიის 1 და 2 ნომრები დარჩა ყუაზე და, შესაბამისად, ბიულეტენში ამ ნომრის პარტიები არ აღმოჩდნენ. „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელმა 11-11 ამგვარი ფორმით გაცემული დაზიანებული ბიულეტენი აღმოაჩინა როგორც პროპორციულ, ასევე მ...

ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში შეცდომით მოთავსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

2-ე ვაკის საარჩევნო ოლქის 11-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის ბიულეტენები სხვადასხვა კონვერტით მოათავსა ყუთში.


...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-6 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლებმა ხმა მისცეს მარკირების პროცედურის დარღვევით. კერძოდ, ნაკადის მარეგულირებელი ამომრჩევლის მარკირებას ამოწმებდა ხელის მტევანზე და ხელის გულზე.

...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-10-31

 ვაკის მე-2 საარჩევნო ოლქის მე-11საარჩევნო უბანზე, იმყოფებოდა 30-40 წუთის განმავლობაში ორი არაუფლებამოსილი პირი, რომლებმაც თავმჯდომარის არაერთი მითითების შედეგად უბნის ტერიტორია არ დატოვეს, მხოლოდ მოგვიანებით გავიდნენ.

...