გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 21
12

უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2017-10-23 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის გახსნის შემდეგ უბანზე შევიდნენ ამომრჩევლები, რასაც მოყვა ბიულეტენების ძირს დაყრა. ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა. ...

მარკირების არ შემოწმება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-22 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს არ შეუმოწმდა მარკირება....

კენჭისყრის პროცედურის უკანონო შეწყვეტა

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2017-10-22 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა კენჭისყრის პროცესი უკანონოდ დარღვევით შეწყვიტეს და კენჭისყრის შენობა დატოვეს. ორგანიზაციამ უბნის შედეგების ბათილობა მოითხოვა. ...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2017-10-22 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ აძლევენ თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #69 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა სიაში არ იყო აღნიშნული, რომ ამომრჩეველი ხმას აძლევდა გადასატანი ყუთით. ...

აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #84 სარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი აგიტაციას პ/გ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ ეწეოდა, კერძოდ, უბანზე მოსულ ამომრჩევლებს პარტიის რიგით ნომერზე მიუთითებდა....

ვადაგასული დოკუმენტით ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-22
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ყალბი/არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე ამომრჩეველმა ხმა ვადაგასული პასპორტით მისცა....

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 მარნეულის #50 საარჩევნო უბანზე მარკირების შემოწმება არ ხდებოდა. ...

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემა:

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე მარკირება არ შეუმოწმდა 3-ზე მეტ ამომრჩეველს....

სხვის ნაცვლად ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სხვა ამომრჩევლის ნაცვლად ხმის მიცემას. ...

ზეწოლა დამკვირვებელზე

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ზეწოლა/მუქარა, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია „ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის“ დამკვირვებელი ნაზახის გოისუბოვი ზეწოლას ახდენს „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელზე, რათა მან არ დაწეროს საჩივარი. აღსანიშნავია, რომ ეს პირი დღის განმავლობაში გავლენას ახდენდა ამომრჩევლების ნების გამოვლენაზე. ...

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ყალბი/არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

2017-10-21 #22 მარეულის #18 საარჩევნო უბანზე 3 რეგისტრატორმა ამომრჩევლებს ბიულეტენები პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე გადასცეს. ...

ზეწოლა დამკვირვებელზე

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ზეწოლა/მუქარა, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #74 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე იჩენს აგრესიულ და უარყოფით დამოკიდებულებას ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიმართ....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 ერთი ამომრჩეველი კენჭისყრის შენობაში მარკირების შემოწმების გარეშე დაუშვეს #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე....

მარკირების პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბანზე ერთმა ამომრჩეველმა კენჭისყრაში მარკირების გარეშე მიიღო მონაწილეობა....

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე სამმა ამომრჩეველმა მარკირების გარეშე მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა....

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე იმყოფება პირი, რომელსაც სადამკვირებლო მოწმობა აქვს, თუმცა, მისი ვინაობის დადგენა ვერ მოხერხდა, რადგან ხშირად ტოვებს უბანს და ამასთანავე უარს აცხადებს ვინაობის დაფიქსირებაზე. აღნიშნულმა პიროვნებამ ბიულეტენები საარჩევნო ყუთში რამოდენიმე ამომრჩევლის ნაცვლად მოათავსა, ამასთან, იგი ამომრჩევლებთან შედის საარჩევნო კაბინაში და მისი განმარტებით, „ამომრჩევლებს ხმის მიცემაში ეხმარება“....

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი კენჭისყრის კაბინის გარეთ შემოხაზა....

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ყალბი/არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #74 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა მართვის მოწმობით....

კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-21 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელი კომისიის წევრი სათანადოდ ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ფუნქციას და ერთდროულად ბევრ ამომრჩეველს უშვებს უბანზე, რაც იწვევს ხმაურსა და არეულობას. ...