1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 10
1

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 გორის 23-ე საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა რომელიც შეყვანილი იყოს სპეციალურ სიაში (ამომრჩეველს ხმა უნდა მიეცა #107 საარჩევნო უბანზე), ხმა მისცა ძირითად უბანზე. რეგისტრატორმა 11:30 წუთზე ამომრჩეველს მარკირება გაუკეთა და რეგისტრაციაში გაატარა, ისე, რომ ამომრჩეველს არ წარმოუდგენია თვითიზოლაციის დასრულების რაიმე საბუთი. აღნიშნული ფაქტი აღმოაჩინა კომისიის თავმჯდომარემ 17:00 საათზე და აცნობა ზემდგომ საოლქო კომისიას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გორის მე-4 საარჩევნო უბნის პროპორციული სისტემით კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში მიღებულ ხმათა რაოდენობა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 11-ით აღემატება შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდეობას. ასევე არ დგება ბალანსი მაჟორიტარული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში. შესწორების ოქმი დაწერილია გვიან. მეორე დღეს ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ოლქში. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 გორის 101-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შემაჯამებელ ოქმს აკლია თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა, რაზეც დაწერილი იქნა ორგანიზაციის მიერ საჩივარი, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 გორის 107-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში გადასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საოლქოში დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 გორი 98-ე საარჩევნო უბანის შემაჯამაბელ ოქმს აკლია ერთი წევრის ხოლემოწერა, რომელიც ესწრებოდა დათვლის პროცესს. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გორის 57-ე საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ გაცხადებულია, რომ პროპორციული სისტემის შემაჯამებელი ოქმში ბიულეტენებ 14-ით ნაკლებია ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. თუმცა ოლქში ჩასწორდა ერთი სუბიეტქის მონაცენი და საოლქოში მიეთითა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. შედეგად ბალანსი დაჯდა. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 გორის 93-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არასწორად არის მითითებული შევსების თარიღი. 01 ნოემბერის მაგივრად 31 ოქმტომბერი წერია.   ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 გორის მე-5 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქში სუბიექტების ხმებს დამატებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება სიაში ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

გორის 32-ე საარჩევნო ოლქის 23-ე საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა რომელიც შეყვანილი იყოს სპეციალურ სიაში ხმა მისცა ძირითად უბანზე. რეგისტრატორმა ამომრჩეველს მარკირება გაუკეთა და რეგისტრაციაში გაატარა, ისე, რომ ამომრჩეველს არ წარმოუდგენია თვითიზოლაციის დასრულების რაიმე საბუთი.

...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-10-31

გორის 32-ე საარჩევნო ოლქის, 23-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა ორი არაუფლებამოსილი პირი, რომლებმაც კომისიის თავმჯდომარის მითითების საფუძველზე დატოვეს უბანი.

...