გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 3
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. არ არის მითითებული სპეც.სიის ამომრჩეველთა რაოდენობა (ჩვენი დამკვირვებლის ცნობით 10 იყო ასეთი). ასევე არ არის მითითებული ოქმის შედგენის თარიღი და დრო. შედგენილია მდივნის ახსნა-განმარტება, რომელშიც დაკონკრეტებულია თარიღი, მაგრამ არა შედგენის დრო და სპეც. სიის მონაცემები. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2018-11-29 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბნის კომისიის ბეჭედი დალუქვის გარეშე წარადგინეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ...

გადასატან ყუთთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2018-11-29 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #28 საარჩევნო უბანზე გადასატან ყუთში მყოფ ამომრჩეველს ხმა უბანზე მიაცემინეს....