1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 19
1

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი , #81
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის მე-81 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 4-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში შედგენილია შესწორების ოქმი (სუბიექტის მონაცემები 6-ით შემცირდა), თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-5 ისნის საარჩევნო ოლქის 60-ე უბანზე ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება ხდება „ნიუ პოსტის" წარმომადგენლის მხრიდან;

...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ისნის მე-19 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული ბათილი ბიულეტენები. შედგენილია ახსნა-განმარტების წერილი და შესწორების ოქმი არის საოლქოს მიერ. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი , #84
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის 84-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. საარჩვნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი  29-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერების საერთო რაოდენობაზე. საოლქოს მიერ არ დაკმაყოფილდა საჩივარი თავჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგე...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის პირველ საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამის რაოდენობა 21-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. მეორე დღეს შედგა ოლქში, რომელსაც ყველა ის  წევრი არ აწერს ხელს, რომლების ხელმოწერაც არის ძირითად ოქმზე. ოქმი ადგენს, რომ ბათილების რაოდენობა 0-ის მაგივრად 21 უნდა იყოს. ასხნა -განმარტ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ისანის 73-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა, ორ შემთხვევაში მოახდინა საარჩევნო კაბინაში მყოფ ამომრჩეველთან კომუნიკაცია. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ისნის 73-ე საარჩევნო უბანზე, 16:45 საათზე რეგისტრატორმა ორი ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფის გასწვრივ არ დააფიქსირა თავისი ხელმოწერა. ...

კომისიის წევრი რომელიც წილისყრით გამოვლენილი მთვლელი არ იყო ითვლიდა ბიულეტენებს

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა, სხვა

2020-11-20 ისნის 71-ე საარჩევნო უბანზე ერთიანი  ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი არ იყო  წილისყრის შედეგად გამოვლენილი მთვლელი, თუმცა იგი იდგა ბიულტინებთან და ხელით ამოწმებდა რაოდენობას. მას შემდეგ მივეცი შენიშვნა მან მომაყენა  სიტყვიერი შეურაწყოფა. საჩივარი დარეგისტრირდა ოლქში საუბნო კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე და ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ისნის 49-ე საარჩევნო უბანზე პროპროციულ შემაჯამებელ ოქმში ხმების და ბათილების ჯამი 208-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-14
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-14 ისნის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 2 ით ნაკლებია პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი მოგვიანებით შედგენილია საოლქო კომისიაში და არა უბანზე ძირითადი ოქმის შედგენისთანავე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ისნის 31-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული ოქმში ხელმოწერების რაოდენობა 1-ით ნაკლებია  ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი და ახსნა-განმარტება  უბანზე არ შედგენილა  და მოგვიანებით აიტვირთა ცესკოს საიტზე, რომლითაც შესწორდა ამომრჩეველთა რაოდენობა და გაიზარდა 1- ით. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 ისნის მე-17 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 2-ით მეტია პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე.  ასევე ოქმში არის გადასწორებები. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ისნის 24-ე საარჩევნო უბანზე, პროპორციულ შემაჯამებელ  ოქმში ციფრები არის გადასწორებული  და არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 პროპორციული ბიულეტენების შემაჯამებელ ოქმში ხელმოწერების რაოდენობა 17-ით აღემატება  ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამს. ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 ისნის  მე-5 საარჩევნო ოლქის, 73-ე საარჩევნო უბანზე „პატრიოტთა ალიანსის" წარმომადგენელმა თენგიზ კაზარიანმა „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, რომ „სიებს გადაახევდა თავზე". კომისიის თავმჯდომარემ არ უზრუნველყო დამკვირვებლის უფ...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

ისნის მე-5 საარჩევნო ოლქის 46-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა მარკირება სხვა უბნის ამომრჩეველს გაუკეთა.

...

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილების არ განხორციელება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

5-ე ისნის საარჩევნო ოლქის 46-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა „სამართლიანი არჩევნების" საჩივრის დარეგისტრირებაზე უარი განაცხადა.

...

COVID-19 რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

მე-5 ისნის საარჩევნო ოლქის 73-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორის მაგიდასთან დაშვებულია 2-ზე მეტი პირი. ნაკადის მარეგულირებელი არ აკონტროლებს დაშვებას სათანადოდ.

...

სიაში ხელის არასწორად მოწერა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-10-31

ისნის მე-5 საარჩევნო ოლქის 49-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ხელი ამომრჩევლის გასწვრივ არასწორად მოაწერა.

...