1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 15
1

არაუფლებამოსილი პირის მიერ დამკვირვებელზე ზეწოლა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-20 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა  არაუფლებამოსილი პირი, რომელიც მოუწოდებდა დამკვირვებლებს საარჩევნო უბანი დაეტოვებია....

არასწორად შევსებული ოქმი

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-14 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულია პროპორციულ სიაში ზედმეტი ხმების რაოდენობა. კერძოდ, როგორც მე-4, ისე მე-5 სიის ნომრებზე მითითებულია 187 ხმა, რაზეც უბანზევე არის შედგენილი შესწორების ოქმი. საჩივარი მოითხოვს, გადაითვალოს  ხმები და გამოიცეს ახალი შემაჯამებელი ოქმი. ასევე, შესაბამის კომისიის წევრებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე 13:15 საათზე ერთ ამომრჩევლის მიერ ადგილი ჰქონდა რამდენიმე ამომრჩევლისათვის დახმარების გაწევას. კერძოდ, ამომრჩეველი ხმის მიცემის დროს, დახმარების გაწევის მიზნით, რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა საარჩევნო კაბინაში და აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. დაწერილი საჩივარი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის შესახებ არ განხილულო საოლქოს მიერ.  ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე  რამდენიმე ამომრჩეველს შეყვა ამომრჩეველი კაბინაში, არ უწევდა დახმარებას, აფიქსირებდა მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს საარჩევნო ბიულეტენში. ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს  შესაძლებლობა ფოტო გადაეღო საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის და საერთოდ აუკრძალა ფოტოგადაღება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში მოთხოვნით, რომ აღმოიფხვრას დარღვევა და დაეკისროს კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 ზუგდიდის მე-4 საარჩევნო უბანზე პროპორციული ოქმის მონაცემებში "ქართული ოცნების" მონაცემი გადასწორებულია. 411-ის მაგივრად წერია 421. ოქმს შესწორების ოქმი ან ახსნა განმარტება არ ახლავს.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-17 ზუგიდის 23-ე საარჩევნო უბნისართველოს პარლამენტის პროპორციუკლი სი...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე ფიქსირდება დისბალანსი. სუბიექტების და ბათილების ხმები აღემატება არჩევებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. ...

ამომრჩევლების ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-11-01

ზუგდიდს 67-ე საარჩევნო ოლქის 87-ე საარჩევნო უბანთან შეინიშნებოდა „ქართული ოცნების" კოორდინატორების და ე.წ „ძველი ბიჭების" მობილიზება.


 

...

ამომრჩევლების ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-11-01

ზუგდიდს 67-ე საარჩევნო ოლქის 21-ე  საარჩევნო უბანთან შეინიშნებოდა „ქართული ოცნების" კოორდინატორების და ე.წ „ძველი ბიჭების" მობილიზება.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის მე-20 უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელზე ხორციელდებოდა მუქარა.

...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 21-ე უბანზე კომისიამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი უბნიდან გააძევა, იმ მიზეზით, რომ მან განმეორებით უბანზე მოსული ამომრჩეველი შენიშნა და ამის გამო პროტესტი გამოთქვა.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 32-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა კაბინის გარეთ, უბნის ტერიტორიაზე.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

ზუგდიდის 67-ე საარჩევნო ოლქის 24-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

კომისიის საქმიანობაში ჩარევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

67-ე ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის 24-ე უბანზე მედიის რეგისტრირებული წარმომადგენელი ითავსებდა ნაკადის მომწესრიგებლის ფუნქციას.

...