1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 10
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 ხელვაჩაურის 23-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში მითითებული არ არის რეგისტრატორის ბეჭდის ნომრები, ხელმწოერები, ბეჭედი და დრო....

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 37-ე საარჩევნო ოქმის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი და არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. შედგენილია საჩივარი, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 33-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ჩასოწრებულია სუბიექტის მონაცემები. დაწერილია ახსნა-განმარტება, მაგრამ არ ახლავს შესწორების ოქმი. საოლქოში დაწერილია საჩივარი, თუმცა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული შევსების თარიღი და საათი. დაწერილია ახსნა-განმარტება მდივნისა და თავმჯდომარის მიერ. ორგანიზაციის მოთხოვნა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე არ არის დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. საუბნო კომისიას შესწორების ოქმი არ დაუდგენია. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-17 საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში თარიღ არასწორად არის მითითებული. ნაცვლად 1 ნოემბრისა წერია 31 ოქტომბერი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ ყოფილა დაკმაყოფილებული. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-24
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ხელვაჩაურის 33-ე საარჩევნო უბანზე საქართველოს პარლამენტის პროპორციული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმშ...

დარღვევა ბათილი ბიულეტენების გარჩევისას

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის დროს საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების ნამდვილობის განხილვისას კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო თვითნებურად, არ გამართა კენჭისყრა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის მოთხოვნით საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ხელვაჩაურის 30-ე საარჩევნო უბანზე საქართველოს პალამენტის პროპორციული სისტემით კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათლი ბიულეტენების ჯამი ორით აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას. ასევე, ოქმი არასწორად არის შევსებული. ...

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

83-ე ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქის 18-ე საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელში ჩაწერეს იმ პირველი ამომრჩევლის სახელი და გვარი ვინც არ იყო ამ უბნის ამომრჩეველი და ისე ჩააგდეს ყუთში.

...