1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 19
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 ნაძალადევის 28-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმებს არ ახლდა კომისიის ბეჭდედი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 ნაძალადევის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ ოქმში პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - მითითებულია 792, ხოლო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - 791, რაც წარმოადგენს შეუსაბამობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 4-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. აგრეთვე, შემაჯამებელ ოქმს არ ახლავს არც კომისიის ბეჭედი არც თავმჯდომარის, მოადგილის ან მდივნის ხელმოწერა. ...

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა

2020-11-19 ნაძალადევის 94-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ მიუხედავ მოთხოვნისა შემაჯამებული ოქმი გასცა არასათანადო წესით. კერძოდ, ხელი არ მოაწერა თავმჯდომარემ და მდივანმა. მოთხოვნა თავმჯდომრის და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ნაძალადევის 66-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ერთით მეტი ბიულეტენი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ნაძალადევის 62-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსრიდა ორი ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 ნაძალადევის მე-8 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმს არ ჰქონდა კომისიის ბეჭედი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული კომისიის თავმ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება დიდი სხვაობა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას (მე-4 გრაფა) – 571 და მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამს შორის - 550; ხოლო ამავე საარჩევნო კომისიის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მიცემულ ხმათა რაოდენობის ჯამი არის - 568; ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03

07.09.28 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ასევე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. შესწორების ოქმი შედგენილია შეცდომით, კერძოდ, შესწორებულია მე-6 გრაფა, რომელშიც ნაცვლად რიცხვისა 1360 უნდა ეწეროს 13160, ხოლო შემაჯამებელი ოქმის მე-6 გრაფაში მითითებულია რიცხვი 52 - გაუგებარია შესწორების არსი. შესწორების ოქ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში კომისიის ბეჭდის ნომერი მითითებულია შეცდომით. გამორჩენილია ოქმის შედგენის დრო, ასევე კომისიის ორი წევრის ხელმოწერები. შედეგების შემაჯამებელ ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის შინაარსი გაურკვეველია. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მე-4 გრაფაში მითითებული მონაცემი არ ემთხვევა პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმის ...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-5 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-5 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. ასევე, 07.09.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემულ კენჭისყრის შედეგების ...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის 47-ე გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებზე ასევე გამორჩენილია კომისიის წევრის - ლ. ხაფავას ხელმოწერა. და არასწორად არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნო...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული შედგენის დრო. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-11 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. შედგენილია შესწორების ოქმი პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შ...

წილისყრის შედეგების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე

2020-10-31

ნაძალადევის მე-9 საარჩევნო ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე წევრებმა წილისყრის ჩატარებისა და ფუნქციების განაწილების შემდეგ თვითნებურად გაცვალეს წილისყრით მინიჭებული ფუნქციები.

...

წილისყრის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

ნაძალადევის მე-9 საარჩევნო ოლქის მე-12საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების წილისყრა ჩატარდა დარღვევით, კერძოდ კომისიის წევრმა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან" განაცხადა, რომ მას შეხვდა გადასატანი ყუთის თანხმლები პირის ფუნქცია, მაგრამ მისი ფურცელი იყო ცარიელი და მას ეს ფუნქცია წილისყრი...

დარღვევა წილისყრის პროცედურაში

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-10-31

 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #90 საარჩევნო უბანზე წილისყრის პროცედურები ჩატარდა დარღვევით კერძოდ, კომისიის წევრებმა თვითნებურად გაცვალეს ფურცლები, სადაც მითითებული იყო...