გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 25
12

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #60
ოლქი: ლანჩხუთი , ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ოზურგეთის #60 მაჟორიტარული ოლქის #19 უბანზე კომისიის თავმჯდომარე იმყოფება არაფხიზელ მდგომარეობაში. გარდა ამისა, საარჩევნო უბანზე იმყოფება დამოუკიდებელი კანდიდატის აკაკი ჩხაიძის 2 წარმომადგენელი. რომელთაგან ერთ-ერთი წარმომადგენელი მითითებული არის, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი წვერმაღალი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #15 უბანზე ძირითად საარჩევნო ყუთის ზედამხედველის მოვალეობას ასრულებდა პარტია ,,მრეწველების" წარმომადგენელი, ხოლო ყუთის ზედამხედველი კომისიის წევრი ადგილზე არ იმყოფებოდა. საჩივარი წარედგინა სალქო საარჩევნო კომისიას....

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #2
ოლქი: ვაკე , თბილისი (ვაკე)
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ვაკის #2 მაჟორიტარული ოლქის #5 უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მოცემული იყო 12 ამომრჩევლის მონაცემები, თუმცა უბნიდან წაიღეს 15 ბიულეტენი. ამომრჩევლთაგან მხოლოდ 11-მა მიიღო მონაწილეობა, უნდა დაბრულებულიყო 4 ბიულეტენი,თუმცა დააბრუნეს 3 ბიულეტენი. აღნიშნულის თაობაზე შედგა ახსნა-განმარტების ოქმი. აღნიშნილ დარღვევასთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაეცა საჩივარი ,,სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლის მიერ"...

ძალადობა უბანზე

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , სოფელი შაუმიანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ძალადობა, ზეწოლა/მუქარა

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის #8 უბანზე ხმაურით შემოიჭრა ამომჩეველი, რომელსაც ხმა უკვე მიცემული ჰქონდა. მან სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს. (ესროლა რეგისტრატორის მაგიდაზე განთავსებული საგნები, მათ შორის, სავარაუდოდ, მარკირების სითხის შემცველი ბოთლი) ...

კენჭისყრის უკანონოდ შეწყვეტა/შეჩერება

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟრიტარლი ოლქის #8 უბანზე 11:50-12:10 დროის შუალედში იყო არეულობა, რაც გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის კამათმა ვიდეო-გადაღების განხორციელების თაობაზე. ამ მიზეზით უბანზე დროებით შეჩერდა კენჭისყრის პროცედურა, რაც მალევე აღდგენილ იქნა....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #65
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ზუგდიდის #65 მაჟორიტარული ოლქის #22 უბანზე ხმების დათვლის შედეგად ბიულეტენების რაოდენობა 1-ით მეტი აღმოჩნდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. აღმოჩნდა, რომ რეგისტრატორს მისთვის განკუთვნილ გრაფაში დაავიწყდა ხელმოწერის გაკეთება. აღნიშნულთან დაკავშირებით მან დაწერა ახსნა-განმარტებითი ბარათი....

ბიულეტენის არ დამოწმება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #49
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟ. ოლქის #98 - საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცედურის დროს დაფიქსირდა 9 შემთხევვა, როცა ბიულეტენი არ იყო ხემოწერილი და კომისიის ბეჭდით დამოწმებული....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #6
ოლქი: საბურთალო , თბილისი (საბურთალო)
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 საბურთალოს #6 მაჟორიტარული ოლქის #54 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ბიულეტენი გასცა ისე, რომ სიაში არ მოაწერა ხელი, რის თაობაზეც დაწერა ახსნა-განმარტება. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #68
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ბათუმის #68 მაჟორიტარული ოლქის #41 უბანზე რეგისტრატორის შეცდომის შედეგად ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა ხელი მოაწერა არასწორ გრაფაში. ...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #8
ოლქი: ისანი , თბილისი (ისანი)
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2016-10-30 ისნის #8 მაჟორიტარული ოლქის #67 უბანზე შემოწმდა უბანზე მყოფი პირების აკრედიტაციის მოწმობები (ე.წ. QR კოდით) და აღმოჩნდა, რომ "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის აკრედიტაციის მონაცემები არ იძებნება. შესაბამისად, კომისიამ მიიჩნია, რომ დამკვირვებელი წარმოადგენდა არაუფლებამოსილ პირს უბანზე იქამდე, სანამ იგი საწინააღმდეგოს არ დაამტკიცებდა, რისთვისაც მას მიეცა გონივრული ვადა პრობლემის გასარკვევად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას მოუწევდა უბნის დატოვება. აღნიშნული პრობლემა აღმოიფხვრა "სამართ...

აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია საარჩევნო უბანზე

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟორიტარული ოლქის # 5 უბანზე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი იმყოფებოდა პ/გ ,,ქართული ოცნების" სააგიტაციო მასალით, კერძოდ მას ეხურა ქუდი, რაზეც გამოსახული იყო პარტიის რიგითი ნომერი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

არაუფლებამოსილი პირები საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი ქვედა ნატანები
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #40 უბანზე იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი- ,,რესპუბლიკური პარტიის" წარმომადგენელი, რომელსაც შესაბამისი წესით არ ჰქონდა აკრედიტაცია გავლილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #49
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟორიტარული ოლქის #83 უბანზე, ჩანაწერთა წიგნში კომისის ბეჭდის ნომრის ნაცვლად ჩაწერეს 2016 წელი, რის თაობაზეც თავჯდომარემ გააკეთა ახსნა- განმარტება....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #60
ოლქი: ჩოხატაური , სოფელი ხიდისთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ჩოხატაურის #60 მაჟორიტარული ოლქის #35 უბანზე იმყოფებოდა "ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - გაერთიანებული ოპოზიციის" წარმომადგენელი, რომელიც მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიქეტი არ არის და შესაბამისად არ გაგრძელებია უფლებამოსილების ვადა. ...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #72
ოლქი: ხელვაჩაური , სოფელი განთიადი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ხელვაჩაურის #72 მაჟორიტარული ოლქის #10 უბანზე 12:25-ზე უბანზე იმყოფებოდა პარტია ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი ერთდროულად. "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მითითების შედეგად საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ მათგანს უბანი დაატოვებინა....

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #70
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ბათუმის #70 მაჟორიტარული ოლქის #76 უბანზე 11.10 საათზე უბანზე მოსულმა მოსულმა ამომრჩეველმა შევსებული საარჩევნო ბიულეტინი ძირითადი ყუთის ნაცვლად მოათავსა გადასატან საარჩევნო ყუთში. აღშნიშნული ფაქტის შემდეგ გადასატანი ყუთი დაილუქა. შესაბმისად, გადასატანი ყუთის სიაში მყოფ 7 ამომრჩევლეს არ მიეცა არჩევნებში მონაწილოების საშულება რადგან გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან არ გავიდა. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #44
ოლქი: ახალციხე , ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ახალციხის #44 მაჟორიტარული ოლქის #28 უბანზე 11:45 საათზე უბანზე ხმის მისაცემად მოსულ ერთ-ერთ კანდიდატს თან ახლდა პირი, რომელსაც არ გააჩნდა უბანზე ყოფნის უფლების დამადასტურებული რაიმე დოკუმენტი, აღნიშნულმა პირმა ფოტოების გადაღების შემდგომ დატოვა უბანი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟ. ოლქის #2 რეგისტრატორი არ ასრულებდა საკუთარ ფუნქციას 10:40 საათამდე. ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მიერ სიტყვიერი შენიშვნის მიცემის შემდეგ დარღვევა აღმოიფხვრა....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #69
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 ბათუმის #69 მაჟ. ოლქის #9 უბანზე სადემონსტრაციო ოქმი არ არის შევსებული კანონით დადგენუილი წესით. საარჩევნო კომისიის მდივანმა სადემონსტრაციო ოქმში და ჩანაწერთა წიგნში არ შეიტანა ამომჩევლის რაოდენობა სპეციალური სიის მიხედვით. დამკვირვებლის მიერ კანონის ნორმის მითითების მიუხედავად, კომისიის თავმჯდომარემ არ მოახდინა რეაგირება და არ აღმოფხვრა დარღვევა. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #36
ოლქი: მარნეული , სოფ. გულიბახი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

2016-10-30 მარნეულის #36 მაჟ. ოლქის #63 უბანზე რეგისტრატორმა გადასატანი საარჩენო ყუთის სიაზე წინასწარ გააკეთა ხელმოწერები. აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....