გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 119
123456

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #81 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანმა საარჩევნო ოლქს დაულუქავი ბეჭდები გადასცა....

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2017-10-23 #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ყველა სახის სია ერთად დალუქეს....

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #32 გორის საარჩევნო ოლქის #32, #47, #65, #78, #81 და #106 საარჩევნო უბნების ჩანაწერთა წიგნები არ იყო დალუქული....

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარე ერეოდა ხმის დათვლის პროცესში და პირველი მთვლელის ნაცვლად აცხადებდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული....

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: კრწანისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების დახარისხებისას არ ცხადდებოდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული....

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევა

2017-10-23 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ერეოდა ბიულეტენების დათვლის პროცესში და თავად იღებდა კონვერტებიდან ბიულეტენებს. გარდა ამისა ერთ-ერთი მთვლელის ჩანაცვლება მოხდა ისე, რომ არ აღინიშნა ამის შესახებ ჩანაწერთა წიგნში. ...

უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2017-10-23 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის გახსნის შემდეგ უბანზე შევიდნენ ამომრჩევლები, რასაც მოყვა ბიულეტენების ძირს დაყრა. ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე სიაში გამორჩენილია ერთი ამომრჩევლის ხელმოწერა....

გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას:

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2017-10-23 #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა 4-5 ბიულეტენით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას....

ზედმეტი ბიულეტენების გაცემა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე ერთმა და იმავე რეგისტრატორმა რამდენჯერმე გასცა ამომრჩეველზე ერთი სახის 2 ბიულეტენი; ...

ბიულეტენზე მინიშნების გაკეთება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2017-10-23 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას გამოვლინდა კალმით დანომრილი ბიულეტენები, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას. ეს ბიულეტენები კომისიამ ნამდვილად ჩათვალა. ...

ნამდვილი ბიულეტენების ბათილად მიჩნევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ბიულეტენების გაყალბება , ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები

2017-10-23 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #78 საარჩევნო უბანზე 7 ნამდვილი ბიულეტენი ბათილად მიიჩნია კომისიამ....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება:

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #82 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #53 ვანის საარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #100 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის 33 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის #23 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2017-10-23 #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერებით....