გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 104
123456

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ოქმში გადასწორებულია გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობა. შესწორების ოქმიც არ არის შედგენილი. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 გადასწორებულია 17 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ბიულეტენების რაოდენობა 16-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. არ არის მითითებული სპეც.სიის ამომრჩეველთა რაოდენობა (ჩვენი დამკვირვებლის ცნობით 10 იყო ასეთი). ასევე არ არის მითითებული ოქმის შედგენის თარიღი და დრო. შედგენილია მდივნის ახსნა-განმარტება, რომელშიც დაკონკრეტებულია თარიღი, მაგრამ არა შედგენის დრო და სპეც. სიის მონაცემები. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2018-11-30 გამოუყენებელი ბიულეტენები არ დალუქულა ისე მიიტანეს ოლქში....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო კომისიაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს დასმული კომისიის ბეჭედი. დარღვევის დრო- 23:06სთ. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ბიულეტენების რაოდენობა ერთით მეტია არჩვნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საუბნო საარჩევნო კომისიაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს დასმული კომისიის ბეჭედი. დარღვევის დრო- 23:06სთ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 23:00 წუთზე 32 საარჩევნო უბნიდან შემოსულ შემაჯამებელ ოქმში მითითებულია მისი შედგენის თარიღი და დრო ხოლო მის ქსეროასლებში არა....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტინების რაოდენობა ერთით მეტია ხელმოწერების რაოდენობაზე. დარღვევის ჩადენის დრო 23:07 სთ....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული ოქმის შედგენის დრო....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელ ოქმში არ იყო მითითებული ბათილი ბიულეტინების რაოდენობა. დარღვევის ჩადენის დრო 23:25 სთ....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-29 #84 ხულოს საარჩევნო ოლქის #38 უბანზე კომისიამ ბალანსის უზრუნველსაყოფად 2 ბათილი ბიულეტენი შესწორების ოქმით გაანულა. ოქმი არაა დამოწმებული კომიიის ბეჭდით. ...

ხმების არასათანადოდ დათვლა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-29 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენი, რომელშიც გადახაზული იყო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი მის სასარგებლოდ ჩათვალეს. ...

შემაჯამებელ ოქმის არ დამოწმება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-29 #61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის ასლი ბეჭდით არ დამოწმდა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-29 #13 სიღნაღის საარჩევნო ოლქის #34 საარჩევნო უბანზე და შემაჯამებელი ოქმი არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდით....

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2018-11-29 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბნის კომისიის ბეჭედი დალუქვის გარეშე წარადგინეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: წალკა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #25 წალკის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმის ასლი დამკვირვებელს მდივნის ხელმოწერის გარეშე გადასცეს....

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-29 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების უფლება შეეზღუდა. დამკვირვებელი აპირებდა საჩივრის წარდგენას აღნიშნულ ფაქტზე, თუმცა მისი საჩივარი არ დაარეგისტრირეს. ...