1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 71
1234

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის მე-2 საარჩევნო უბნის მეორე შემაჯამებელ ოქმებში არ არის დაფიქსირებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 მცხეთის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული შევსების თარიღი.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: თიანეთი , #21
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 თიანეთის 21-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში შესაბამის გრაფაში არ არის მითითებული რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-04 ხელვაჩაურის 23-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში მითითებული არ არის რეგისტრატორის ბეჭდის ნომრები, ხელმწოერები, ბეჭედი და დრო....

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი , #88
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 88-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარული სისტემით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა ყველა სახის სიაში 12:00 საათისთვის და 17: 00 საათისთვის; აგრეთვე, არ დგება ბალანსი, ბიულეტენების რაოდენობა 12-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩი...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 სიღნაღის მე-9 საარჩევნო უბნის კომისიის მდივნის მიერ არასათანადოდ არის შევსებული კომისიის პროპროციული და მაჟორიტარული ოქმები, არ არის დასმული X სიმბოლოები და კომისიის ბეჭდის გრაფაში არ არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნომერი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 მარტვილის 38-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია 5 საათისთვის ამომრჩეველტა აქტივობის მონაცემი.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 თელავის მე-40 საარჩევნო უბნის პროპორტიუცლ ოქმში არ იყო შეტანილი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა რაზეც მოგვიანებით შედგა შესწორების ოქმი. საჩივრით მოთხოვნილი იყო ბათლი ბიულეტენების გადათვლა და კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხიმგებლობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-02 გორის 101-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შემაჯამებელ ოქმს აკლია თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა, რაზეც დაწერილი იქნა ორგანიზაციის მიერ საჩივარი, თუმცა არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: დუშეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 დუშეთის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი არასწორად არის შეყვანილი. უბანზე იყო შემდგარი შესწორების ოქმი, თუმცა საოლქომ დ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ასპინძა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ასპინძის მე-14 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმეისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ცხრამეტით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. შესწორების ოქმი შედგენილია უბანზე, თუმცა ორგანიზაციის მიერ და დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 გორის 107-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამაბელ ოქმში გადასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, თუმცა შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საოლქოში დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ბაღდათის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭედით. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული შევსების თარიღი და საათი. დაწერილია ახსნა-განმარტება მდივნისა და თავმჯდომარის მიერ. ორგანიზაციის მოთხოვნა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე არ არის დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-13 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. საუბნო კომისიას შესწორების ოქმი არ დაუდგენია. ორგანიზაციის მიერ დაიწერა საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 ხელვაჩაურის მე-17 საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში თარიღ არასწორად არის მითითებული. ნაცვლად 1 ნოემბრისა წერია 31 ოქტომბერი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ ყოფილა დაკმაყოფილებული. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-12-01 მცხეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებს არასწორად აქვს მითითებული ბეჭდის ნომერი (ჩაწერილია 2020). ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რაც დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მცხეთის 21- ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმს აკლია კომისიის ბეჭდის ნომერი. მის ადგილას 2020 არის ჩაწერილი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: თიანეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 თიანეთის მე-6 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული თარიღი, დრო და კომისიის ბეჭდის ნომერი. საოლქოში შეტანილი საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე დააკმაყოფილა კომისიამ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მთაწმინდის მე-9 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში იმ სუბიექტების გასწვრივ, რომელთაც ხმები არ მიუღიათ არ წერია X სიმბოლოები. ...