1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 71
1234

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 მთაწმინდის მე-9 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში იმ სუბიექტების გასწვრივ, რომელთაც ხმები არ მიუღიათ არ წერია X სიმბოლოები. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 ნაძალადევის 28-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმებს არ ახლდა კომისიის ბეჭდედი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 რუსთავის 86-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის შევსებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობის გრაფა, რაც შეუძლებელს ხდის, რომ დადგინდეს ოქმის ბალანსი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 გორი 98-ე საარჩევნო უბანის შემაჯამაბელ ოქმს აკლია ერთი წევრის ხოლემოწერა, რომელიც ესწრებოდა დათვლის პროცესს. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული საჩივარი დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ბოლნისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 ბოლნისის 30-ე საარჩევნო უბანის (14.23.57) შემაჯამებელ ოქმში კომისიის ბეჭდის მაგივრად ჩაერილ იქნა 2020. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-21
ოლქი: მარტვილი , #40
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-21 მარტვილის მე-40 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა; აგრეთვე, ოქმში არ არის დაფიქსირებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა.  უბანზე გაფორმდა შესწორების ოქმი თუმცა ბალანსი მაინც არ დაჯდა, რის შემდეგაც საოლქომაც შეიტანა ცვლილება ოქმში.  საოლქომ არ დააკმაყ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-20 სენაკის 44-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ მომხდარა ბათილი ბიულეტენების გრაფის შევსება. კომისიის განცხადებით, ასეთები არ ყოფილა. თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც X-ების დასმა უნდა მომხდარიყო. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს კომისიის ბეჭედი, შედგენის თარიღ და დრო. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 სენაკის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში უხეშად არის გადასწორებული ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა.  ოქმებს არ ახლავს თან შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმები არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 გორის 93-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არასწორად არის მითითებული შევსების თარიღი. 01 ნოემბერის მაგივრად 31 ოქმტომბერი წერია.   ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: თეთრიწყარო , საარჩევნო უბანი 42
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 თეთრიწყაროს 42-ე საარჩევნო უბანზე პოროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ იყო შეყვანილი "ქართული ოცნების" ხმები. როგორც ამ პარტიის ასე იმ პარტიათა უჯრები, რომელთაც არცერთი ხმა არ ჰქონდათ მიღებული იყო ცარიელი დატოვებული. უბანზე დაწერილი იყო ახსნა განმარტების წერილი, ხოლო საოლქოში ყველას კომისიის წევრი აწერს ხელს შესწორების ოქმს. ორგანიზაციის მიერ ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ვანის 27-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმები არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის მე-16 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში მითითებული არ არის მისი შედგენის თარიღი და დრო. ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი საჩივარი მდივნისა და თავჯდომარების პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის მე-19 საარჩევნო უბანზე  პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არასწორადაა მითითებული მისი შევსების თარიღი, თარიღის მაგივრად დრო არის მითითებული. ორგანიზაციის საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის 33-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ და მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული მისი შევსების თარიღი და დრო. ორგანიზაციის მიერ შეტანილი საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის 35-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს თარიღი და დრო. ორგანიზაციამ შეიტანა საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობაზე, რაც ოლქის მიერ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ჭიათურა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ჭიათურის 24-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის მიერ გაცემულ და დამოწმებულ ოქმებს არ აქვს თარიღი და დრო, ხოლო ცესკოს საიტზე ატვირთულს აქვს....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 გლდანის მე-9 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლისთვის უბანზე გადაცემულ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ იყო მითითებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, ხოლო ცესკოს საიტზე შესწორების ოქმის გარეშე აიტვირთა რიცხვიანი ოქმი. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 მთაწმინდის 29-ე საარჩევნო უბანზე სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები არასწორად არის მითითებული. კერძოდ, პოლიტიკური გაერთიანება ნაცმოძრაობის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა შეყვანილია პოლიტიკური პარტია ედპ-ს გრაფაში. ...