1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 71
1234

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03

07.09.28 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. ასევე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. შესწორების ოქმი შედგენილია შეცდომით, კერძოდ, შესწორებულია მე-6 გრაფა, რომელშიც ნაცვლად რიცხვისა 1360 უნდა ეწეროს 13160, ხოლო შემაჯამებელი ოქმის მე-6 გრაფაში მითითებულია რიცხვი 52 - გაუგებარია შესწორების არსი. შესწორების ოქ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 1-ლ ვაკის საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 მე-15 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში არ არის მითითებული მისი შედგენის თარიღი და დრო. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 მე-20 საარჩევნო უბნის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემის შემაჯამებელ ოქმში სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 3-ით აღემატებოდა ყველა სახის სიაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში კომისიის ბეჭდის ნომერი მითითებულია შეცდომით. გამორჩენილია ოქმის შედგენის დრო, ასევე კომისიის ორი წევრის ხელმოწერები. შედეგების შემაჯამებელ ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის შინაარსი გაურკვეველია. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მე-4 გრაფაში მითითებული მონაცემი არ ემთხვევა პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმის ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 33-ე, 34-ე, 38-ე საარჩევნო უბნების პროპორციული და მე-6 მაჟორიტარული სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას ...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-5 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-5 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. ასევე, 07.09.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემულ კენჭისყრის შედეგების ...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 07.09.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის 47-ე გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებზე ასევე გამორჩენილია კომისიის წევრის - ლ. ხაფავას ხელმოწერა. და არასწორად არის მითითებული კომისიის ბეჭდის ნო...

შემაჯამებელი ოქმთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება, შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო კოდექსის დარღვევებით კერძოდ: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული შედგენის დრო. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-11 გრაფაში ასახული მონაცემი გადასწორებულია. შედგენილია შესწორების ოქმი პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 13.22.12 საარჩევნო უბნის კომისიის მიერ ოლქში წარდგენილი შემაჯამებელი ოქმი არის გადასწორებული. ცვლილება არის შესამჩნევი და არ ერთვის შესწორების ოქმი. კომისიის ბეჭდები არ იყო დალუქული. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-03
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-03 შემაჯამებელ ოქმში სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას პლიუს ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა ერთით აღემატება არჩენებში მონაწილეთა ხმების რაოდეობას. შედგენილია შესწორების ოქმი და ერთით დაკლებულია ბათლი ბიულეტენების რაოდენობა, თუმცა არ ახლავს ახსნა-განმარტება. ...