ბიულეტენებთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #119 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთი რეგისტრატორი არასწორად გასცემდა საარჩევნო ბიულეტენებს. კერძოდ, ამომრჩევლისთვის გასაცემ 33 ბიულეტენზე არ იკითხებოდა საარჩევნო ოლქის და უბნის ნომრები. კომისიის თავმჯდომარემ რეგისტრატორს მისცა სიტყვიერი შენიშვნა, დააწერინა ახსნა-განმარტება და საბოლოოდ რეგისტრატორი შეცვალა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე