1. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 4. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 5. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 8. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 11. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 12. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 13. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 17. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 19. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 23. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 25. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო კამპანია
 26. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 27. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური - არჩევნების დღე
  2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური - არჩევნების დღე
 28. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები, 2 აპრილი, 2022
  შუალედური არჩევნები-2022
 29. პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის და მერების შუალედური არჩევნები, 29 აპრილი, 2023
  შუალედური არჩევნები-2023გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 60
123

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ნაძალადევი , ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #74 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის დაბრუნების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყუთის წამღებმა კომისიის წევრებმა 3-ით ნაკლები ბიულეტენი და კონვერტი დააბრუნეს. კერძოდ, უბნის დატოვებამდე მათ გადაეცათ 40 საარჩევნო ბიულეტენი და ამდენივე სპეციალური კონვერტი. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში იყო 35 ამომრჩევლის ხელმოწერა. კომისიის წევრებმა უკან დააბრუნეს მხოლოდ ორი სპეციალური კონვერტი და ბიულეტენი. მათ არ დაუბრუნებიათ დარჩენილი 3 სპეციალური კონვერტი და ბიულეტენ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ვაკე , ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #33 საარჩევნო უბანზე, გადასატანი საარჩევნო ყუთის დაბრუნების შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ სიაში კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლების ხელმოწერები არ ფიქსირდებოდა. კომისიის წევრების განმარტებით, მათ ამომრჩევლებისთვის ხელის მოწერის თხოვნა დაავიწყდათ.  ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმა მისცა გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით, თუმცა პირი გადასატანი ყუთის სიაში არ იყო შეყვანილი;...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: თელავი , თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე სხვა უბანზე სპეციალურ სიაში მყოფი 2 ამომრჩეველი გამოცხადდა. რეგისტრატორმა მათ ხმის მიცემის საშუალება მისცა. დარღვევის დაფიქსირების შემდგომ, კომისიის თავმჯდომარის მითითებით, რეგისტრატორმა შეადგინა წერილობითი ახსნა-განმარტება. ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: გლდანი , გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #10 გლდანის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ამომრჩეველთა სამაგიდო სიაში საკუთარი გვარის გასწვრივ სხვა პირის ხელმოწერა დახვდა. აღნიშნულმა ამომრჩეველმა ხმის მიცემა შეძლო და მისი ხელმოწერა დაფიქსირდა იმავე გრაფაში. თუმცა, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ რეგისტრატორს მისცა სიტყვიერი შენიშვნა და დააწერინა ახსნა-განმარტება. ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: საბურთალო , საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #8 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორმა კენჭისყრაში მონაწილეობა მიაღებინა სხვა უბნის სპეციალურ სიაში მყოფ ამომრჩეველს;...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხელი მოაწერა სხვა ამომრჩევლის გრაფის გასწვრივ, რაზეც კომისიის რეგისტრატორ წევრს მისცეს შენიშვნა. რეგისტრატორმა დაწერა ახსნა-განმარტება;...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ოზურგეთი , ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #57 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფ ამომრჩეველს საარჩევნო სიაში მოაწერინა ხელი. თავმჯდომარის განმარტებით, ამომრჩევლისთვის ბიულეტენი არ გადაუციათ;...

ამომრჩევლის აღრიცხვა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე ა(ა)იპ „განათლების პროფესიული კავშირის" დამკვირვებელი რეგისტრატორებთან ახლოს გადაადგილდება და აღრიცხავს კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლებს....

ამომრჩევლის აღრიცხვა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე ა(ა)იპ „სოციალური გარემოს" დამკვირვებელი დგას ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის გვერდით, ტელეფონის კამერის გამოყენებით აფიქსირებს მოსულ ამომრჩეველს და აფერხებს მათ. კომისიის მოწოდებას, შეწყვიტოს ამომრჩეველთა აღრიცხვა, იგი არ ემორჩილება;...

ამომრჩეველთა აღრიცხვა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #47-ე საარჩევნო უბანზე დაახლოებით 11:20 საათზე შევიდა „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი, რომელმაც რეგისტრატორ კომისიის წევრებს წინ დაუდო სიები და მოსთხოვა მოენიშნათ იმ ამომრჩევლების რიგითი ნომრები რომლებიც უკვე გამოცხადდნენ არჩევნებზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიის თავმჯდომარეს რეაგირება არ მოუხდენია;...

ამომრჩეველთა აღრიცხვა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #51 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორები ინიშნავენ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რიგით ნომრებს სიიდან, რაც კანონის დარღვევით ამომრჩეველთა აღრიცხვას წარმოადგენს;...

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორების სამაგიდო სიებში არ არის მითითებული ინფორმაცია გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩეველების შესახებ;...

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #59 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ერთიან სიაში არასათანადო ადგილას მოაწერა ხელი, რასთან დაკავშირებითაც დაფიქსირდა შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში....

ნაკადის მომწესრიგებელი და რეგისტრატორები სათანადოდ არ ახდენენ ამომრჩევლის იდენტიფიცირებას, კერძოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის დროს ამომრჩეველს შემოწმების მიზნით არ ახსნევინებენ პირბადეს.

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #67 ზუგდიდის #16 საარჩევნო უბნის ნაკადის მომწესრიგებელი და რეგისტრატორები სათანადოდ არ ახდენენ ამომრჩევლის იდენტიფიცირებას, კერძოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის დროს ამომრჩეველს შემოწმების მიზნით არ ახსნევინებენ პირბადეს. ასეთი რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა....

ამომრჩევლის აღრიცხვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: თელავი , თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #17 თელავის #18 საარჩევნო უბანზე ა(ა)იპ ,,კავშირი მწვანე დედამიწის" დამკვირვებელი აღრიცხავს კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლებს, კერძოდ იწერს ამომრჩევლის სახელს, გვარს და პირად ნომერს....

მარკირების სითხესთან დაკავშირებული ხარვეზი

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #67 ზუგდიდის #96-ე საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც მარკირების სითხის წაშლა შესაძლებელია სადეზინფექციო ხსნარით, რაც ქმნის რისკს, რომ ამომრჩეველმა მარკირების პროცედურების დარღვევით მისცეს ხმა....

საარჩევნო უბნის გახსნის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: საბურთალო , საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბანი, #20 რუსთავის სარჩევნო ოლქის #75 საარჩევნო უბანი, და #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანი გაიხსნა 07:00 საათამდე. ორგანიზაციის დამკვირვებლებს უბანზე შესვლის უფლება 07:00 საათამდე არ მიეცათ;...

საარჩევნო უბნის გახსნის პროცედურების დარღვევა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბანი, #20 რუსთავის სარჩევნო ოლქის #75 საარჩევნო უბანი, და #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანი გაიხსნა 07:00 საათამდე. ორგანიზაციის დამკვირვებლებს უბანზე შესვლის უფლება 07:00 საათამდე არ მიეცათ....

საარჩევნო უბნის გახსნის პროცედურის დარღვევა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბანი, #20 რუსთავის სარჩევნო ოლქის #75 საარჩევნო უბანი, და #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანი გაიხსნა 07:00 საათამდე. ორგანიზაციის დამკვირვებლებს უბანზე შესვლის უფლება 07:00 საათამდე არ მიეცათ;...